ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ชื่อทุน : ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563
จำนวนทุน : 35 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

  • สำหรับนักเรียนชั้นม.6 หรือปวช.3หรือเทียบเท่า ไม่ค้างปี ได้เรียนต่อ ปวส.
  • รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/เดือน น้อยกว่า 3,000 บาท/คน
  • เกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอม 2.75 ขึ้นไป

เงื่อนไขการรับทุน

  • ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (ค่าครองชีพ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
    ค่าใช้จ่ายในการเรียน และค่าที่พัก) เดือนละ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุน