เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ยากจน เรียนฟรี

🎉🎉🎉ข่าวดี: #ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ !!!
#เรียนดี #เรียนฟรี #มีเงินครองชีพทุกเดือนระหว่างเรียน #มีงานทำปีสุดท้ายและหลังเรียนจบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ประกาศรับ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่6 ประจำปีการศึกษา 2567 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
จำนวนทุน 90 ทุน
 
#สิทธิ์ประโยชน์
1. ได้รับทุนการศึกษาจนจบหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และ ไม่มีข้อผูกมัดใช้ทุน
2. ได้รับค่าครองชีพ 6,500-7,500 บาท ทุกเดือนระหว่างเรียนจนจบการศึกษา
 
📍ทุนประเภท 5 ปี (ปวช.ต่อเนื่อง ปวส.)
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ม.3) ในปีการศึกษา2566(ไม่ค้างปี)
💜สาขาช่างยนต์(ไทย-เยอรมัน)
💜สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
💜สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 
#คุณสมบัติ
1. ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีฐานะยากจน รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ต่อเดือน ต่อคน ไม่เกิน 3,000 บาท  (ตัวอย่าง ครัวเรือนอยู่ด้วยกัน 4 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ ตัวนักเรียน และ น้องชาย คุณพ่อกับคุณแม่ทำงานได้เงินเดือนรวมกัน 10,000บาท รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยจะได้ 10,000 หาร 4 =2,500บาท ครอบครัวนี้อยู่ในเกณฑ์)
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
 
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์และวิชาชีพสัมพันธ์ อาคาร10ชั้น2 โทร. 028640358 ต่อ 2018

ลิ้งค์กรอกข้อมูล เพื่อลงทะเบียนขอรับทุน
https://forms.gle/1UpJnfs4C4u7sChDA

สอบถามรายละเอียด

090-0178538 อาจารย์เหมมิญช์ เถลิงมหาโชคพิมล(อ.เอก)