ทุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ทุนศึกษาของสยามเทค ศึกษาต่อที่สยามเทค

ชื่อทุน : ทุนการศึกษาสยามเทค 50 ปี
จำนวนทุน : 20 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • จบม.3
 • เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป

เงื่อนไขการรับทุน

 • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนตลอด 3 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยต่อภาคเรียน 2.75 จึงจะได้รับทุนต่อเรื่องตลอด 2 ปี

———————————————————————————————-

ชื่อทุน : ทุนการศึกษารางวัลระดับนานาชาติ
จำนวนทุน : ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • จบม.3 / ปวช. / ม.6 จากสถานศึกษาอื่น
 • ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับประเทศ หรือได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติ

เงื่อนไขการรับทุน

 • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตร

———————————————————————————————-

ทุนการศึกษาของสยามเทคให้แก่ภายนอก

ชื่อทุน : ทุน ดร. ณรงค์ มงคลวนิช
จำนวนทุน : 9ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษานั้นๆ
 • ได้รับเงินเป็นทุนการศึกษา 4,000 บาท

ทุนภายในให้นักศึกษาสยามเทค

ชื่อทุน : ทุนโครงการอาหารกลางวัน
จำนวนทุน : ตามจำนวนงบประมาณที่ได้รับแต่ละปี / อาจมากกว่างบประมาณตามความจำเป็น

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • เป็นนักศึกษาของสยามเทค
 • ฐานะยากจน

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
 • ไได้รับค่าอาหารกลางวัน 1 ภาคเรียน

ทุนค่าธรรมเนียมการเรียน และอุปกรณ์

ชื่อทุน : ทุนอุปกรณ์การเรียน 1,000 บาท (มอบให้บุตรศิษย์เก่า)

จำนวนทุน : ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • มอบให้ผู้สมัครที่เป็นบุตรศิษย์เก่า จบระดับชั้น ม.3, ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาอื่น มาสมัครเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 62 ถึงวันที่ 30 เมษายน 63

เงื่อนไขการรับทุน

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 62 ถึงวันที่ 30 เมษายน 63 และชำระส่วนที่เหลือให้ครบทุกรายการภายในเดือนเมษายน 63

—————————————————————————————————–

ชื่อทุน : ทุนอุปกรณ์การเรียน 2,000 บาท (มอบให้นักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น)
จำนวนทุน : ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • มอบให้ผู้สมัครเรียนทุกคนที่จบจากสถานศึกษาอื่น

เงื่อนไขการรับทุน

 • สมัครเรียนสยามเทค และชำระค่าใช้จ่ายครบทุกรายการ ในวันที่สมัครเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 62 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 63

—————————————————————————————————–

ทุนอุปกรณ์การเรียน 500 บาท (Gift Voucher)

จำนวนทุน : ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • มอบให้นักศึกษาจากสถานศึกษาอื่น ที่สมัครเรียน online

เงื่อนไขการรับทุน

 • นำ Gift Voucher มาสมัครเรียนชำระแรกเข้า 3,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 62 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 63 และชำระครบทุกรายการภายในวันที่ 30 เมษายน 63

โปรรถไฟฟ้า จรัญฯ13

ชื่อทุน : โปรรถไฟฟ้า จรัญฯ13

จำนวนทุน :

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • มอบให้ผู้สมัครเรียนทุกคนที่จบจากสถานศึกษาอื่น สมัครเรียนสยามเทค ทุกรอบ ทุกสาขา ในวันที่สมัครเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 63 – 31 มีนาคม 63

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผู้รับทุนชำระค่าใช้จ่ายแรกเข้า 3,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือให้ครบทุกรายการภายในเดือนเมษายน 63