ทุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

ทุนการศึกษาสยามเทคครบรอบ 55 ปี

ชื่อทุน : ทุนการศึกษาสยามเทค 55 ปี(ประเภททุนการศึกษาเรียนดี)
จำนวนทุน : 20 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • จบม.3
 • เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป

เงื่อนไขการรับทุน

 • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนตลอด 3 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยต่อภาคเรียน 3.00 จึงจะได้รับทุนต่อเนื่องตลอด 3 ปี
 • ต้องได้รับรองความประพฤติจากผู้อำนวยการหรืออาจารย์แนะแนว ของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ และประทับตราโรงเรียน หากประทับตราไม่ได้ให้เขียนระบุว่า ไม่สามารถประทับตราโรงเรียนได้
 • ผู้รับทุนต้องชำระค่าแรกเข้า 3,000 บาท ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และชำระครบภายใน วันที่ 30 เมษายน 2564 มิฉะนั้นจะยกเลิกทุนการศึกษาทันที

—————————————————————————————————–

ชื่อทุน : ทุนการศึกษาสยามเทค 55 ปี(ประเภททุนอุปกรณการเรียน)
จำนวนทุน : 55 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • จบม.3
 • เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป

เงื่อนไขการรับทุน

 • ได้รับทุนอุปกรณ์การเรียน เฉพาะภาคเรียนแรกเข้า จำนวน 2,000 บาท
 • ต้องได้รับรองความประพฤติจากผู้อำนวยการหรืออาจารย์แนะแนว ของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ และประทับตราโรงเรียน หากประทับตราไม่ได้ให้เขียนระบุว่า ไม่สามารถประทับตราโรงเรียนได้
 • ผู้รับทุนต้องชำระค่าแรกเข้า 3,000 บาท ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และชำระครบภายใน วันที่ 30 เมษายน 2564 มิฉะนั้นจะยกเลิกทุนการศึกษาทันที
 • สอบถามรายละเอียด Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
 • โทร : 02-864-0358

ทุนการศึกษาของสยามเทคให้แก่ภายนอก

ชื่อทุน : ทุน ดร. ณรงค์ มงคลวนิช
จำนวนทุน : 9ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษานั้นๆ
 • ได้รับเงินเป็นทุนการศึกษา 4,000 บาท

ทุนภายในให้นักศึกษาสยามเทค

ชื่อทุน : ทุนโครงการอาหารกลางวัน
จำนวนทุน : ตามจำนวนงบประมาณที่ได้รับแต่ละปี / อาจมากกว่างบประมาณตามความจำเป็น

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • เป็นนักศึกษาของสยามเทค
 • ฐานะยากจน

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
 • ไได้รับค่าอาหารกลางวัน 1 ภาคเรียน

ทุนค่าธรรมเนียมการเรียน และอุปกรณ์

ชื่อทุน : Early Bird
จำนวนทุน : 55 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • จบจากสถานศึกษาอื่น
 • ไม่จำกัดเกรด
 • สมัครได้ทุกรอบ ทุกระดับ

เงื่อนไขการรับทุน

 • รับทุนอุปกรณ์การเรียน 500 บาท
 • สมัครเรียนในวันที่ 1 ตุลาคม 63 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 63
 • ชำระครบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 63

—————————————————————————————————–

ชื่อทุน : ชำระครบ
จำนวนทุน : 55 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • จบม.3
 • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย

เงื่อนไขการรับทุน

 • ชำระครบทุกรายการภายในวันที่สมัคร
 • สมัครวันที่ 1 ตุลาคม 63 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 63

สยามเทคต่อ ปวส.

สยามเทค ต่อปวส.
จำนวนทุน : 99 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • จบปวช.3 จากสยามเทค เรียนต่อที่สยามเทค
 • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย

เงื่อนไขการรับทุน

 • สมัครวันที่ 1 ตุลาคม 63 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 64
 • ชำระครบภายในวันที่ 30 เมษายน 64

—————————————————————————————————–

ชื่อทุน : ทุนอุปกรณ์การเรียน 1,000 บาท (มอบให้บุตรศิษย์เก่า)

จำนวนทุน : 55 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • มอบให้ผู้สมัครที่เป็นบุตรศิษย์เก่า จบระดับชั้น ม.3, ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาอื่น มาสมัครเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 63 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 64

เงื่อนไขการรับทุน

 • วันที่ 1 ตุลาคม 63 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 64 และชำระส่วนที่เหลือให้ครบทุกรายการภายใน วันที่ 30 เมษายน 64

—————————————————————————————————–

เพื่อนชวนเพื่อน พี่ชวนน้อง

จำนวนทุน : ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • เลือกรับบัตร Amazon มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 ใบ หรือ รับของที่ระลึก(พวงกุญแจ) ครบรอบ 55 ปี

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผู้สมัครชำระ 3,200 บาท ทันทีในวันที่สมัคร

HIGHLIGHT

เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนผ่านระบบ Online
29 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
19 ธันวาคม 2020By
นักศึกษากองทุน กสศ. สยามเทค จัดกิจกรรมค่ายอาสา ปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน
15 กันยายน 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !