ทุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

ทุนการศึกษาสยามเทคครบรอบ 55 ปี

ชื่อทุน : ทุนการศึกษาสยามเทค 55 ปี(ประเภททุนการศึกษาเรียนดี)
จำนวนทุน : 20 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • จบม.3
 • เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป

เงื่อนไขการรับทุน

 • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนตลอด 3 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยต่อภาคเรียน 3.00 จึงจะได้รับทุนต่อเนื่องตลอด 3 ปี
 • ต้องได้รับรองความประพฤติจากผู้อำนวยการหรืออาจารย์แนะแนว ของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ และประทับตราโรงเรียน หากประทับตราไม่ได้ให้เขียนระบุว่า ไม่สามารถประทับตราโรงเรียนได้
 • ผู้รับทุนต้องชำระค่าแรกเข้า 3,000 บาท ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และชำระครบภายใน วันที่ 30 เมษายน 2564 มิฉะนั้นจะยกเลิกทุนการศึกษาทันที

—————————————————————————————————–

ชื่อทุน : ทุนการศึกษาสยามเทค 55 ปี(ประเภททุนอุปกรณการเรียน)
จำนวนทุน : 55 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • จบม.3
 • เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป

เงื่อนไขการรับทุน

 • ได้รับทุนอุปกรณ์การเรียน เฉพาะภาคเรียนแรกเข้า จำนวน 2,000 บาท
 • ต้องได้รับรองความประพฤติจากผู้อำนวยการหรืออาจารย์แนะแนว ของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ และประทับตราโรงเรียน หากประทับตราไม่ได้ให้เขียนระบุว่า ไม่สามารถประทับตราโรงเรียนได้
 • ผู้รับทุนต้องชำระค่าแรกเข้า 3,000 บาท ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และชำระครบภายใน วันที่ 30 เมษายน 2564 มิฉะนั้นจะยกเลิกทุนการศึกษาทันที
 • สอบถามรายละเอียด Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
 • โทร : 02-864-0358

ทุนการศึกษาของสยามเทคให้แก่ภายนอก

ชื่อทุน : ทุน ดร. ณรงค์ มงคลวนิช
จำนวนทุน : 9ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษานั้นๆ
 • ได้รับเงินเป็นทุนการศึกษา 4,000 บาท

ทุนภายในให้นักศึกษาสยามเทค

ชื่อทุน : ทุนโครงการอาหารกลางวัน
จำนวนทุน : ตามจำนวนงบประมาณที่ได้รับแต่ละปี / อาจมากกว่างบประมาณตามความจำเป็น

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • เป็นนักศึกษาของสยามเทค
 • ฐานะยากจน

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
 • ไได้รับค่าอาหารกลางวัน 1 ภาคเรียน

ทุนค่าธรรมเนียมการเรียน และอุปกรณ์

ชื่อทุน : Early Bird
จำนวนทุน : 55 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • จบจากสถานศึกษาอื่น
 • ไม่จำกัดเกรด
 • สมัครได้ทุกรอบ ทุกระดับ

เงื่อนไขการรับทุน

 • รับทุนอุปกรณ์การเรียน 500 บาท
 • สมัครเรียนในวันที่ 1 ตุลาคม 63 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 63
 • ชำระครบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 63

—————————————————————————————————–

ชื่อทุน : ชำระครบ
จำนวนทุน : 55 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • จบม.3
 • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย

เงื่อนไขการรับทุน

 • ชำระครบทุกรายการภายในวันที่สมัคร
 • สมัครวันที่ 1 ตุลาคม 63 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 63

สยามเทคต่อ ปวส.

สยามเทค ต่อปวส.
จำนวนทุน : 99 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • จบปวช.3 จากสยามเทค เรียนต่อที่สยามเทค
 • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย

เงื่อนไขการรับทุน

 • สมัครวันที่ 1 ตุลาคม 63 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 64
 • ชำระครบภายในวันที่ 30 เมษายน 64

—————————————————————————————————–

ชื่อทุน : ทุนอุปกรณ์การเรียน 1,000 บาท (มอบให้บุตรศิษย์เก่า)

จำนวนทุน : 55 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • มอบให้ผู้สมัครที่เป็นบุตรศิษย์เก่า จบระดับชั้น ม.3, ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาอื่น มาสมัครเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 63 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 64

เงื่อนไขการรับทุน

 • วันที่ 1 ตุลาคม 63 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 64 และชำระส่วนที่เหลือให้ครบทุกรายการภายใน วันที่ 30 เมษายน 64

—————————————————————————————————–

เพื่อนชวนเพื่อน พี่ชวนน้อง

จำนวนทุน : ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • เลือกรับบัตร Amazon มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 ใบ หรือ รับของที่ระลึก(พวงกุญแจ) ครบรอบ 55 ปี

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผู้สมัครชำระ 3,200 บาท ทันทีในวันที่สมัคร