ทุนการศึกษาจากสถานประกอบการ

 

บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

เปิดรับสมัคร
นักศึกษาทุนระดับ ปวช.
จํานวน 10 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร
• จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 095 2505856 อาจารย์บุญสิน ผิวขำ

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง