ทุนการศึกษาจากสถานประกอบการ

บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

เปิดรับสมัคร
นักศึกษาทุนระดับ ปวส.
จํานวน 10 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร
• จบการศึกษาระดับ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 095 2505856 อาจารย์บุญสิน ผิวขำ

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

เปิดรับสมัคร
นักศึกษาทุนทวิภาคีรุ่นที่1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสูตร การพิมพ์ จํานวน 10 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
• จบการศึกษาระดับ ม.6, ปวช.
• มีความตั้งใจ กระตือรือร้น ทั้งเรื่องการเรียนและการงาน

สวัสดิการ
• เบี้ยเลี้ยง 325 บาท/วัน
• บรรจุพนักงานปรับเป็นรายเดือน 10,600 บาท
• ทุนการศึกษาตามจริง
• ที่พัก (รวมค่าน้ำค่าไฟ)
• ชุดยูนิฟอร์ม 3 ตัว/ปี
• ประกันชีวิต

กําหนดการ
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 2563 – เปิดรับสมัคร
มีนาคม – เยี่ยมชมโรงงาน
เมษายน – พฤษภาคม 2563 – ทดลองงาน
มิถุนายน 2563 – เปิดภาคเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 063-323-0866 คุณอนุชา, คุณศิริโรจน์
*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง