การวัดผลการศึกษา ปวส.

การวัดผลการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

ทุกสาขาวิชา

การเป็นนักศึกษา

 1. ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพนักศึกษา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถานศึกษา

     สําหรับการศึกษาระบบทวิภาคี ผู้เข้าเรียนต้องทําสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ

     การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการทําสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระทําด้วยตนเองพร้อมทั้งแสดงหลักฐาน การสําเร็จการศึกษาตามวัน เวลา ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกําหนด โดยชําระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่สถานศึกษากําหนด ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยมีผู้ปกครอง ซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให้คํารับรอง และทําหนังสือมอบตัว

     ในกรณีผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาทําหนังสือมอบตัวหรือดําเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้

     ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อให้ทราบแนวทางการเรียน และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. ให้สถานศึกษาออกบัตรประจําตัวให้แก่นักศึกษา

     บัตรประจําตัว ต้องระบุเลขที่ ชื่อสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา ชื่อ ชื่อสกุลนักเรียน รหัสประจําตัว นักเรียน เลขประจําตัวประชาชน วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื่อหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับ มอบหมายให้ทําการแทน และให้มีรูปถ่ายครึ่งตัวของนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดํา แต่งเครื่องแบบนักศึกษา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร กับให้มีลายมือชื่อของนักศึกษา

     ให้มีตราของสถานศึกษาที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปถ่ายนักศึกษา โดยให้ติดที่รูปถ่ายบางส่วน

     บัตรประจําตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้น แต่ต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่ วันออกบัตร ถ้าบัตรประจําตัวหมดอายุ ในระหว่างที่ยังมีสภาพนักศึกษาก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบัตรเป็นปีๆ ไป และให้ส่งคืนบัตรประจําตัวต่อสถานศึกษาเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

     สถานประกอบการจะใช้บัตรประจําตัวที่สถานศึกษาออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการของสถานประกอบการก็ได้

 1. ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพื่อทําหน้าที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนให้คําปรึกษา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา และให้สถานประกอบการจัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักศึกษาในสถานประกอบการ

การพ้นสภาพและคืนสภาพนักศึกษา

1. การพ้นสภาพนักศึกษา เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
1.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1.2 ลาออก
1.3 ถึงแก่กรรม
1.4 สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้

          ก. ขาดเรียน ขาดการฝึกอาชีพ ขาดการฝึกประสบการณ์ ทักษาะวิชาชีพ หรือขาดการติดต่อกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า 15 วัน ติดต่อกัน ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะเล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพหรือรับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

          ข. ไม่ยื่นคําร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ

          ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา

          ง. ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

          จ. ขาดพื้นความรู้

          ฉ. ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

          ช. พ้นสภาพนักศึกษา

2. ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ 1 (1.2) (14) ก. ข. และ ค. ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา จะต้องยื่นคําร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักศึกษา เมื่อสถานศึกษาพิจารณา เห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้

3. การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้
3.1 ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
3.2 ให้นํารายวิชาและจํานวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้ มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการสําเร็จการศึกษาด้วย

การพักการเรียน

1. สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษา ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีเหตุจําเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้

     1.1 ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา หรือดูงาน หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอื่นๆ อันควรแก่การส่งเสริม
1.2 เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน โดยมีคํารับรองของแพทย์ปริญญา
1.3 กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจําการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการนําปลด
1.4 เหตุจําเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร

     ในกรณีที่มีนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 1 ปี สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ตามที่เห็นสมควร

     นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต้องชําระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่สถานศึกษากําหนด แต่ถ้านักศึกษาได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ครบถ้วนสําหรับภาคเรียนนั้นแล้ว ไม่ต้องชําระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาสําหรับภาคเรียนนั้นอีก

2. นักศึกษาที่จะขออนุญาตลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ต้องยื่นคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ สถานศึกษา โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง สําหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรองหรือไม่ก็ได้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน เว้นแต่มีเหตุผลสมควร

3. การอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ให้สถานศึกษาทําหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัวให้แจ้งนักศึกษาโดยตรง

4. นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพแล้ว ให้ยื่นคําร้องขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต่อสถานศึกษาภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนด หากพ้นกําหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษาเว้นแต่มีเหตุผลสมควร

การลาออก

 1. นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรองการลาออก เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ

 2. นักศึกษาที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นมีสภาพ นักศึกษามาตั้งแต่ภาคเรียนนั้นทุกประการ

การลงทะเบียนรายวิชา

 1. สถานศึกษาต้องกําหนดวันและเวลาให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน

 2. สถานศึกษาอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังกําหนดได้ โดยให้สถานศึกษา กําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน หรือไม่เกิน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน

         การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาต้องชําระค่าปรับตามที่สถานศึกษากําหนด

 1. นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษากําหนด จะรักษาสภาพนักศึกษาต้องติดต่อรักษาสภาพนักศึกษาภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดการลงทะเบียน

 2. การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา

 3. นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่สถานศึกษากำหนดพร้อมทั้งชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่สถานศึกษากำหนด

        ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นรายๆ ไป

        นักศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันการชําระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ ต้องชําระให้เสร็จสิ้นก่อนวันเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน

 1. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ 22 หน่วยกิต สําหรับการเรียนแบบเต็มเวลา และได้ไม่เกินภาคเรียนละ 12 หน่วยกิต สําหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนการลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา

         หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจําเป็นในการให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้น อาจทําได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

 1. นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน

        นักศึกษาที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนด