นักศึกษาวิชาทหาร

การเรียนวิชาทหาร

 

 

คุณลักษณะของผู้สมัคร

1. เป็นชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ สําหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้ปกครอง
3. ไม่พิการ ทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้ เฉพาะบางท้องที่ตามกฎหมาย (3) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
5. มีขนาดรอบตัว น้ําหนักและความสูงตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้

นศท. ปี

ชาย

หญิง

ความขยายของอก (ซม.)

น้ำหนัก

(กก.)

ความสูง

(ซม.)

น้ำหนัก

(กก.)

ความสูง

(ซม.)

หายใจเข้า

หายใจออก

ไม่เกิน 15

75

72

42

152

41

148

16

76

73

44

154

42

149

17

77

74

46

156

43

150

18

78

75

48

158

44

151

19 ถึง  22

80

77

50

160

45

152

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่กรมการรักษาดินแดนเปิดทําการฝึกวิชาทหาร
2. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 จากโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ หรือจากสมัครสมบทสอบ)
3. กําลังศึกษาอยู่ในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1)
4. ผู้สมัครต้องได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะ ม.3 ตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร
1. นักศึกษาที่สมัคร ต้องมีเอกสารในการสมัคร ดังนี้
1.1 สําเนา รบ.1 ต. 1 ฉบับ
1.2 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (บิดามารดาและนักศึกษา)
1.3 ใบรับรองการตรวจร่างกาย ออกให้โดยนายแพทย์ปริญญา ผู้จดทะเบียนประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบัน (ใช้แบบฟอร์มของโรงเรียนรักษาดินแดน)
1.4 สําเนา สด.9 (ถ้ามี) 1 ฉบับ
1.5 รูปถ่าย (แต่งเครื่องแบบนักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
1.6 เงินค่าบํารุง คนละ 680 บาท ชําระเมื่อผ่านการทดสอบสมรรถภาพแล้ว
1.7 ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษาวิชาทหาร 30 บาท ชําระเมื่อผ่านการทดสอบสมรรถภาพแล้ว
1.8 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของตนเอง – บิดา – มารดา (ถ้ามี)

การเรียนวิชาทหาร

1. ปีการฝึกหนึ่งๆ จะเรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งการ ฝึก 20 ครั้ง 80 ชั่วโมง นศท. จะต้องมีเวลาเรียนครบ 80 ชั่วโมง การขาดเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องฝึกชดเชย
2. ปีการฝึกหนึ่งๆ นศท. จะมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน หากถูกหักคะแนนความประพฤติ (หักจาก นศท. ผิดระเบียบวินัย แต่งกายไม่เรียบร้อย ผิดศีลธรรม ไปเรียนไม่ทันเวลา ขัดคําสั่ง ฯลฯ) เกินกว่า 50 คะแนน จะไม่มีสิทธิสอบ และถ้าหากถูกหักคะแนนหมดจะถูกปลดสภาพการเป็น นศท.
3. การสอบ เมื่อจบหลักสูตรการฝึกแต่ละปี นศท. ทุกชั้นปีจะต้องผ่านการสอบภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี และ ภาคสนาม รวมทั้ง 3 ภาค ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% ขึ้นไป

การขอยกเว้นไม่เข้าประจําการ

     ในระหว่างที่กําลังเรียนวิชาทหารอยู่ถ้าหาก นศท. ผู้มีอายุ 20 ปี ถึงเกณฑ์ที่จะต้องถูกเรียกเพื่อคัดเลือก เข้ารับราชการทหาร ให้ นศท. ส่งสําเนา สด.9 ให้แก่สถานศึกษา 1 ฉบับ เพื่อทําการขอยกเว้นฯ ภายในเดือนตุลาคม ของปีที่จะต้องถูกเกณฑ์ ไม่ต้องไปรับการคัดเลือกในวันคัดเลือก