บัตรนักศึกษา

บัตรประจําตัวนักศึกษา

     นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบคัดเลือก เมื่อได้มอบตัวและลงทะเบียนเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) แล้ว ทางวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตัวให้ทุกคน บัตรนี้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดในบัตร กล่าวคือ ระดับปวช. ใช้ 3 ปี ระดับ ปวส. ใช้ได้ 2 ปี

1. ความสําคัญของบัตรประจําตัวนักศึกษา
1.1 บัตรประจําตัวนักศึกษาเป็นหลักฐานสําคัญที่วิทยาลัยออกให้แก่นักศึกษาผู้ซึ่งผ่านกระบวนการคัดเลือกและรับเข้าเป็นนักศึกษาและใช้ได้ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
1.2 บัตรประจําตัวนักศึกษาเป็นเอกสารสิทธิของวิทยาลัยนักศึกษาต้องพกติดตัวตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในเครื่องแบบนักศึกษา
1.3 ห้ามนักศึกษาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ขูดขีดทําลายหรือนําบัตรประจําตัวนักศึกษาไปใช้แอบอ้างเพื่อกระทําการใดๆ อันส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของวิทยาลัยโดยเด็ดขาด

2. การใช้บัตรประจําตัวนักศึกษา มีดังนี้
2.1 ใช้แสดงสถานะการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยแก่บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องตามโอกาส
2.2 ใช้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิอันพึงมีพึงได้ของนักศึกษาตามโอกาส
2.3 บันทึกลงเวลาเข้าเรียนในวันที่มีการเรียนการสอน ณ บริเวณชั้นล่างส่วนหน้าอาคาร 12
2.4 แสดงต่ออาจารย์ผู้ควบคุมห้องสอบในการสอบที่วิทยาลัยจัดขึ้นทุกครั้ง
2.5 แสดงเมื่อติดต่อกับอาจารย์หรือหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาลัย

3. ข้อปฏิบัติเมื่อบัตรประจำตัวนักศึกษาชำรุดหรือลืมบัตรในวันที่มาเรียน
3.1 กรณีบัตรประจำตัวนักศึกษาชำรุด สูยหาย ต้องทำบัตรใหม่ในวันถัดไปโดยเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามที่วิทยาลัยกำหนด
3.2 กรณีลืมนำบัตรประจำตัวนักศึกษาในวันที่มาเรียนให้นักศึกษาสแกนนิ้วมือที่เครื่องสแกน
3.3 กรณีเรียนแต่ไม่ได้สแกนบัตรหรือลายนิ้วมือลงบันทึกเวลาเรียน ฝ่ายสถิติข้อมูลจะบันทึกเป็นวันขาดเรียนไว้ก่อนจนกว่านักศึกษาจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง