ระเบียบข้อบังคับ ปวส.

ระเบียบข้อบังคับ ปวส.
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พุทธศักราช 2546

 

     เพื่อให้การดําเนินงานทางด้านดูแลความประพฤติและวินัยนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ได้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยที่จะเสริมสร้างให้นักศึกษา มีคุณธรรม และมีวินัยในตนเอง จึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เกี่ยวกับวินัยของนักศึกษาไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546”

ข้อ 2 ในระเบียบนี้
“วิทยาลัย”                                   หมายความว่า      วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
“ประธานกรรมการบริหาร”          หมายความว่า       ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย
“ผู้อํานวยการ”                            หมายความว่า       ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
“อาจารย์”                                   หมายความว่า       อาจารย์ประจํา และอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
“เจ้าหน้าที่”                                 หมายความว่า        บุคลากรประจําของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ที่มิได้ทําการสอน
“คณะกรรมการพฤติกรรม”        หมายความว่า        บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ให้เป็นคณะกรรมการพฤติกรรม
“นักศึกษา”                                 หมายความว่า        ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หมวดที่ 1
คณะกรรมการพฤติกรรมนักศึกษา

ข้อ 1 คณะกรรมการพฤติกรรมนักศึกษาประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการที่ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง

ข้อ 2 คณะกรรมการพฤติกรรมนักศึกษา อยู่ในวาระการทํางาน 2 ปีการศึกษา

ข้อ 3 คณะกรรมการพฤติกรรมนักศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
3.1 ประสานงานและร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาในการกํากับดูแล แนะนํา ติดตามและแก้ไขพฤติกรรมของนักศึกษา
3.2 ให้คําแนะนํา ปรึกษา และดูแลความเรียบร้อย เพื่อให้นักศึกษาประพฤติตามกฎหมายหรือระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับของวิทยาลัย
3.3 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงโทษนักศึกษา ที่กระทําความผิดต่างๆ ต่อวิทยาลัย
3.4 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง การประพฤติปฏิบัติของนักศึกษาต่อทางวิทยาลัย
3.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ทางวิทยาลัยมอบหมาย

หมวดที่ 2
วินัยนักศึกษา

ข้อ 1 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัย

ข้อ 2 นักศึกษาต้องไม่นิยมเลื่อมใสลัทธิอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข้อ 3 ห้ามนักศึกษาชุมนุม เดินขบวน ก่อเหตุวุ่นวาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งในและนอกวิทยาลัย

ข้อ 4 นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้อง ตามเครื่องแบบที่วิทยาลัยกําหนดโดยเคร่งครัด

ข้อ 5 นักศึกษาต้องไว้ผมรองทรง หรือทรงสุภาพ ตามวัฒนธรรมอันดีของไทย

ข้อ 6 นักศึกษาจะต้องนําบัตรประจําตัวนักศึกษามาทุกครั้ง ที่มาติดต่อกับวิทยาลัย และแสดงบัตรทุกครั้ง

ข้อ 7 นักศึกษาต้องมาเรียนสม่ำเสมอ แต่ละภาคการศึกษาต้องมีเวลาเรียนแต่ละวิชา ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 มิเช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น

ข้อ 8 นักศึกษาต้องเชื่อฟังครูอาจารย์ ไม่แสดงกิริยาใดๆ ที่จะเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นหรือไม่แสดงความเคารพ

ข้อ 9 ห้ามเสพ หรือนํา สุรา ของมึนเมา บุหรี่ สารเสพติดให้โทษ รวมทั้งสารระเหยหรือห้ามพากพาอาวุธ หรือสิ่งที่ใช้เป็นอาวุธเข้ามาในวิทยาลัย

ข้อ 10 ห้ามทะเลาะวิวาท หรือใช้กําลังทําร้ายร่างกายระหว่างนักศึกษาในวิทยาลัย หรือกับบุคคลภายนอก หรือกับนักศึกษาสถาบันอื่น

ข้อ 11 ห้ามจัดพิมพ์หนังสือ ตํารา หรือสิ่งตีพิมพ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัย ห้ามจําหน่ายจ่ายแจกสิ่งของ หรือเอกสารทุกชนิด

ข้อ 12 ห้ามจัดทัศนาจร ในระหว่างที่เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากผู้อํานวยการ

ข้อ 13 ห้ามเรี่ยไร หรือบอกบุญ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการ

ข้อ 14 ห้ามประพฤติชั่ว หรือประพฤติในทางที่นําความเสื่อมเสียมาวิทยาลัย หรือส่วนรวม

ข้อ 15 นักศึกษาต้องรักษาความสามัคคีและร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

หมวดที่ 3
บทลงโทษ

ข้อ 1 การลงโทษนักศึกษาที่ทําผิดวินัย มี 4 สถาน คือ

     1.1 ตัดคะแนนความประพฤติ
1.2 ภาคทัณฑ์
1.3 ให้พักการเรียน
1.4 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ 2 เมื่อเริ่มภาคการศึกษาหนึ่งๆ นักศึกษาจะมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนน

ข้อ 3 การลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา จะกระทําเมื่อนักศึกษาผู้ใดกระทําความผิดอย่างร้ายแรง ตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อดังต่อไปนี้ ทางวิทยาลัยจะให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาได้ทันที โดยลบชื่อออกจาก ทะเบียนนักศึกษา
3.1 ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือทําลายทรัพย์สินของผู้อื่น หรือของวิทยาลัย
3.2 ก่อการทะเลาะวิวาท โดยใช้อาวุธอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
3.3 เจตนาทําลายเกียรติ และชื่อเสียงของวิทยาลัย หรือหมู่คณะ
3.4 ไม่เคารพเชื่อฟัง หรือปฏิบัติตามคําสั่งชอบธรรมของอาจารย์
3.5 ถูกศาลลงโทษทางอาญา หรือรอการลงอาญา
3.6 ปลอมแปลงเอกสารทางราชการที่นํามาแสดง หรือยื่นไว้กับทางวิทยาลัย เช่น ใบ ร.บ. และอื่นๆ
3.7 ประพฤติตนเป็นพาลเกเร หรือเล่นการพนัน หรือรู้เห็นเป็นใจกับผู้เล่นหรือผู้เสพของมึนเมาและสิ่งเสพติดให้โทษ หรือรู้เห็นเป็นใจกับผู้เสพ
3.8 ถูกตัดคะแนนความประพฤติจนหมด ตามเกณฑ์ที่ทางวิทยาลัยกำหนด
3.9 ฝ่าฝืนระเบียบจนเห็นว่าไม่เคารพยําเกรงต่อระเบียบของวิทยาลัย
3.10 กระทําความผิดอื่นๆ ที่คณะกรรมการพฤติกรรมนักศึกษาพิจารณาเห็นว่า เป็นความผิดร้ายแรง

ข้อ 4 การลงโทษให้พักการเรียน
4.1 การลงโทษให้พักการเรียน จะกระทําในเมื่อนักศึกษาได้กระทําผิด แต่ยังไม่ถึงกับต้องให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะมีเหตุอันควรลดหย่อน
4.2 นักศึกษาผู้ใดกระทําความผิด แต่ยังไม่ถึงกับต้องให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือสั่งพักการเรียน จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ หรือจะถูกภาคทัณฑ์ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน แล้วแต่กรณี

ข้อ 5 การตัดคะแนนความประพฤติ
5.1 อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ มีสิทธิ์ตัดคะแนนความประพฤติ ของนักศึกษาได้ไม่เกิน 10 คะแนนต่อครั้ง
5.2 คณะกรรมการพฤติกรรมนักศึกษา มีสิทธิ์ตัดคะแนนความประพฤติ ของนักศึกษาได้มากกว่า 10 คะแนน

ข้อ 6 การลงโทษตามบทลงโทษข้อ 1.1 ให้คณะกรรมการพฤติกรรมนักศึกษาเป็นผู้พิจารณานําเสนอขอความเห็นชอบจากผู้อํานวยการ และเสนอขออนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร เมื่อประธานกรรมการบริหารวินิจฉัย และชี้ขาดแล้ว ถือว่าสิ้นสุด

ข้อ 7 การลงโทษตามบทลงโทษข้อ 1.2, 1.3, 1.4 ให้กระทําโดยคณะกรรมการพฤติกรรมนักศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการ

ข้อ 8 ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ข้อ 9 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป