หอสมุด

ระเบียบการใช้ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด)

 

 

ประวัติ

     หอสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2508 โดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้น

     หอสมุดได้มีการพัฒนามาโดยตลอด และเมื่อวิทยาลัยได้ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ หอสมุดได้ย้ายมาเปิดให้บริการ ณ ชั้น 3 อาคารแห่งนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้เปิดทําการหอสมุดอีก 1 แห่ง ที่ชั้น 2 อาคาร 10

     ปัจจุบันหอสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ย้ายมาเปิดให้บริการ ณ ชั้น 5 อาคาร 12 และในปี พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนชื่อ ห้องสมุด เป็นหอสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

     ปี 2558 หอสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

การดําเนินงาน

การดําเนินงานโดยบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) เพื่อดําเนินงานและจัดให้บริการแก่ผู้เข้าใช้หอสมุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียน การสอนในวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมนักศึกษา ให้รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมและแนะแนวการอ่านให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเลือกอ่านหนังสือได้ตาม ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล
5. เพื่อฝึกให้นักศึกษา มีประสบการณ์ในการใช้ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) และสามารถใช้ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) ค้นคว้าต่อไปในอนาคต

เวลาทําการ

อังคาร – เสาร์ เปิดเวลา 07.00 – 15.45 น.

งานบริการของศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด)

     งานบริการ คืองานที่จัดให้มีเพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลความรู้กับนักศึกษา อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ในวิทยาลัย ซึ่งมีงานบริการ ดังนี้
1. บริการการอ่าน
2. ให้บริการยืม – คืน สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อโสตทัศนวัสดุ, และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. บริการหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ), หนังสือสํารอง, นวนิยายและวรรณกรรมเยาวชน
4. บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า
5. บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุด ผ่านเครือข่ายโปรแกรมหอสมุด
6. บริการหนังสืออ้างอิง และโครงงานนักศึกษา
7. บริการห้องประชุม
8. บริการหนังสือสําหรับคณาจารย์
9. บริการแนะนําการใช้ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด)
10. บริการจุลสารและกฤตภาค
11. บริการหนังสือคู่มือซ่อมรถ
12. บริการโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
13. บริการวารสาร และหนังสือพิมพ์
14. บริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
15. บริการเครื่องพิมพ์ / ถ่ายเอกสาร
16. บริการห้องวีดิทัศน์
17. บริการหนังสืออนุสรณ์
18. บริการหนังสือศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
19. บริการหอสมุดเพื่อการเรียนการสอน

ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด)

1. นักศึกษา
2. อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
3. บุคคลภายนอก การขอใช้บริการ ต้องกรอกรายละเอียดลงในสมุดรายชื่อบุคคลภายนอก แต่ไม่มีสิทธิ์ ยืมหนังสือออกนอกศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด)