ห้องพยาบาล

การใช้ห้องพยาบาล

 

เมื่อเจ็บป่วย หากนักศึกษาเจ็บป่วยในขณะที่อยู่วิทยาลัย ให้แจ้งต่ออาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ ที่ประจําอยู่ ณ ห้องพยาบาล โดยปฏิบัติ ดังนี้

1. ขออนุญาตอาจารย์ประจําห้องพยาบาลก่อน
2. ให้บอกอาการป่วยโดยละเอียดและประวัติการแพ้ยา จะมียาช่วยบรรเทาอาการ (ไม่ใช่ยาอันตราย)
3. ลงชื่อ – สกุล ชั้นปี / ห้อง และรหัสประจําตัวในสมุดประจําวันของห้องพยาบาล
4. ปฏิบัติตามอาจารย์ประจําห้องพยาบาลแนะนํา และปรึกษาปัญหาสุขภาพได้
5. ห้ามใช้เวชภัณฑ์ก่อนได้รับอนุญาต
6. เตียงพยาบาลใช้เฉพาะผู้ป่วยที่อาจารย์ประจําห้องพยาบาลอนุญาตเท่านั้น
7. ถ้าผู้ป่วยจําเป็นจะต้องพักในห้องพยาบาล ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจําวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
8. ถ้ามีความจําเป็นจะลาไปพบแพทย์ หรือกลับไปพักผ่อนที่บ้าน จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจํา ห้องพยาบาลก่อน โดยประสานกับผู้ปกครองของนักศึกษาทุกครั้ง
9. ในกรณีที่นักศึกษาเจ็บป่วยอยู่ในขั้นรุนแรง อันอาจจะเป็นอันตรายกับผู้ป่วยได้ทางวิทยาลัยจะบริการนําส่งโรงพยาบาลโดยด่วน โดยประสานกับผู้ปกครองของนักศึกษาทุกครั้ง

เวลาทําการ

วันอังคาร – วันเสาร์     เวลา 06.30 – 15.45 น.