แนวปฏิบัติตัวสำหรับนักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) พ.ศ. 2557

 

     อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 มาตราที่ 39 (3), กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกําหนดความประพฤตินักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อที่ 5 ข้อที่ 9 และนโยบายวิทยาลัยด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัยในตนเอง จึงประกาศแนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและกิจกรรมอื่นๆ
     1.1 นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ รับฟังโอวาทและข่าวสารที่มีประโยชน์จากอาจารย์ประจํากองอํานวยการหรือครูประจําชั้นหรือครูผู้สอนประจําวิชา เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าชั้นเรียนภายในห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอนในคาบเรียนที่ 1 ของแต่ละวันหรือสถานที่อื่นตามประกาศของวิทยาลัย
1.2 กรณีนักศึกษาได้ยินเสียงเพลงชาติหรือไหว้พระสวดมนต์ขณะเดินขึ้นห้องเรียนเพื่อทํากิจกรรมเข้าแถวในตอนเช้าให้หยุดยืนตรง เคารพธงชาติ และฟังโอวาทให้เรียบร้อยก่อนเดินขึ้นห้องเรียน

ข้อ 2 การแสดงความเคารพครูอาจารย์
     เพื่อสืบสานการปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย จึงให้นักศึกษาแสดงความเคารพต่ออาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตามโอกาส เวลา และสถานที่อันสมควร ดังต่อไปนี้
2.1 ทําความเคารพครูด้วยการลุกขึ้นยืนตรงและไหว้พร้อมกล่าวคําว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ” เมื่อเริ่มชั่วโมงการเรียนการสอน และกล่าว “ขอบคุณครับ/ค่ะ” เมื่อจบชั่วโมงการเรียนการสอน
2.2 ทําความเคารพด้วยการไหว้ หรือยืนตรง หรือโค้งคํานับ ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที่เมื่อเดินสวนทางกับอาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษา
2.3 ขออนุญาตอาจารย์ก่อนเข้า ออกจากห้องเรียน หรือติดต่อครูอาจารย์ในห้องพักครูหรือที่ทําการหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัยทุกครั้ง
2.4 ขณะสนทนาหรือติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ให้หยุดยืนหรือนั่งตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที่

ข้อ 3 การขออนุญาตออกนอกวิทยาลัยระหว่างเวลาเรียน
     เมื่อนักศึกษามีความประสงค์ต้องไปปฏิบัติภารกิจจําเป็นส่วนตัว ภายนอกวิทยาลัยระหว่างเวลาเรียน และกลับมาเรียนต่อในวันนั้น ให้ขออนุญาตและปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 แจ้งความประสงค์ที่หน่วยงานธุรการแผนกพัฒนาวินัย
3.2 ขอบัตรอนุญาต และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
3.3 นําบัตรอนุญาตให้ครูผู้สอนในขณะนั้นหรือครูที่ปรึกษาลงความเห็นและให้หัวหน้าฝ่ายกิจการ นักศึกษาหรือหัวหน้าแผนกพัฒนาวินัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุญาต
3.4 มอบบัตรอนุญาตส่วนที่ 1 ให้อาจารย์ผู้ดูแลความเรียบร้อยหน้าประตูก่อนออกนอกบริเวณวิทยาลัย
3.5 นําบัตรอนุญาตส่วนที่ 2 ติดตัวขณะปฏิบัติภารกิจส่วนตัวภายนอก
3.6 มอบบัตรอนุญาตส่วนที่ 2 คืนให้อาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลความเรียบร้อย หน้าประตูเมื่อกลับมาถึงวิทยาลัยหลังเสร็จสิ้นภารกิจจําเป็นส่วนตัว

ข้อ 4 การลากลับบ้านหรือไปปฏิบัติภารกิจจําเป็นส่วนตัวระหว่างเวลาเรียน
     นักศึกษาที่มีความประสงค์ลากลับบ้านหรือไปปฏิบัติภารกิจจําเป็นส่วนตัว ภายนอกวิทยาลัยระหว่างเวลาเรียนและไม่กลับมาในวันนั้น ให้ขออนุญาตและปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 เขียนบัตรอนุญาต ที่หน่วยงานธุรการแผนกพัฒนาวินัยและติดต่อประสานผู้ปกครอง
4.2 นําบัตรอนุญาต ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนประจําวิชาลงความเห็น อนุญาต/ ไม่อนุญาต และ/หรือแจ้งหัวหน้าชั้นทราบด้วย
4.3 ให้หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือหัวหน้าแผนกพัฒนาวินัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุญาต
4.4 นําบัตรอนุญาตส่วนที่ 1 มอบให้แก่อาจารย์ผู้ดูแลความเรียบร้อยหน้าประตูก่อนออกนอกบริเวณวิทยาลัย
4.5 นําบัตรอนุญาตส่วนที่ 2 ติดตัวขณะเดินทางหรือปฏิบัติภารกิจและให้ผู้ปกครองลงนามรับทราบและนํากลับมาส่งที่หน่วยงานธุรการแผนกพัฒนาวินัยพร้อมกับใบลาในวันต่อมา (กรณีลาเร่งด่วนไม่ได้ยื่นใบลาไว้ก่อน)

ข้อ 5 การลาหยุดเรียน
     นักศึกษาที่มีความจําเป็นต้องหยุดเรียนเป็นเวลา 1 วัน หรือมากกว่า 1 วัน ด้วยเหตุผลเจ็บป่วย หรือมีภารกิจจําเป็นให้ปฏิบัติตารมระเบียบขั้นตอนการลาหยุดเรียน ดังนี้
5.1 ขออนุญาตหยุดเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเขียนใบลาตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย หรือใบลาที่มีแบบฟอร์มถูกต้องและให้ผู้ปกครองลงนามรับรอง
5.2 การลากิจ ให้ส่งใบลากิจก่อนหยุดเรียน อย่างน้อย 1 วันทําการ ที่หน่วยงานธุรการของแผนกพัฒนาวินัยหรือที่อาจารย์ที่ปรึกษา
5.3 การลาป่วย ให้ส่งใบลาป่วยในวันที่กลับมาเรียนตามปกติทันที และกรณีลาติดต่อกันเกิน 3 วัน ให้แนบใบรับรองแพทย์ประกอบการลา ที่หน่วยงานธุรการของแผนกพัฒนาวินัยเท่านั้น
5.4 การลาติดต่อกัน 3-5 วัน ให้นักศึกษาส่งใบลาที่หน่วยงานธุรการแผนกพัฒนาวินัยล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทําการ และให้ผู้ปกครองบันทึกแสดงเหตุผลพร้อมลงนามรับรองการลา
5.5 การลาป่วยหรือลากิจติดต่อกันตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป ให้ผู้ปกครองนักศึกษาเขียนคําร้องยื่นต่อรองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือได้รับมอบหมายคู่กับใบลา เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป
5.6 การให้เวลาเรียนแก่นักศึกษาที่ลากิจติดต่อกันเกิน 5 วัน อาจารย์ผู้สอนอาจสงวนสิทธิ์ในการให้หรือไม่ให้เวลาเรียนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเหตุผลการลา

ข้อ 6 การมาเรียนและใช้บัตรประจําตัวนักศึกษา
     6.1 การมาเรียน
6.1.1 วิทยาลัยเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่วันอังคาร-วันเสาร์และกําหนดเวลาเรียน ดังนี้
(1) รอบที่ 1 (รอบเช้า) เวลา 08.00 – 15.25 น.
(2) รอบที่ 2 (รอบบ่าย) เวลา 12.55 – 18.00 น.
6.1.2 วิทยาลัยเปิดทําการเรียนการสอนระบบทวิภาคีรอบวันอาทิตย์ กําหนดเวลาเรียน 08.00 – 18.40 น.
6.2 ความสําคัญและการใช้บัตรประจําตัวนักศึกษา
6.2.1 ความสําคัญของบัตรประจําตัวนักศึกษา
(1) บัตรประจําตัวนักศึกษาเป็นหลักฐานสําคัญที่วิทยาลัยออกให้แก่นักศึกษาผู้ซึ่งผ่าน กระบวนการคัดเลือกและรับเข้าเป็นนักศึกษาและใช้ได้ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
(2) บัตรประจําตัวนักศึกษาเป็นเอกสารสิทธิของวิทยาลัย นักศึกษาต้องพกติดตัวตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในเครื่องแบบนักศึกษา
(3) ห้ามนักศึกษาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ขูดขีดทําลายหรือนําบัตรประจําตัวนักศึกษา ไปใช้แอบอ้างเพื่อกระทําการใดๆ อันส่งผลเสียต่อชื่อเสียงอขงวิทยาลัยโดยเด็ดขาด
6.2.3 ข้อปฏิบัติเมื่อบัตรประจําตัวนักศึกษาชํารุดหรือลืมนําบัตรในวันที่มาเรียน
(1) กรณีบัตรประจําตัวนักศึกษาชํารุด สูญหาย ให้เขียนบัตรแทนและนํามอบแก่ อาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นๆ หรือนําไปยื่นที่หน่วยงานธุรการแผนกพัฒนาวินัยและต้อง ทําบัตรใหม่ในวันถัดไปโดยเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามที่วิทยาลัยกําหนด
(2) กรณีลืมลืมนําบัตรประจําตัวนักศึกษาในวันที่มาเรียน ให้นักศึกษาสแกนลายนิ้วมือ ที่เครื่องสแกนหรือเขียนบัตรแทนในวันนั้นๆ
(3) กรณีมาเรียนแต่ไม่ได้รูดบัตร ไม่เขียนบัตรแทนหรือไม่สแกนลายนิ้วมือลงบันทึก เวลาเรียน ฝ่ายสถิติข้อมูลจะบันทึกเป็นวันขาดเรียนไว้ก่อนจนกว่านักศึกษาจะดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
(4) กรณีตรวจสอบพบว่านักศึกษาลืมบัตรประจําตัวนักศึกษารวมกัน 3 ครั้งในแต่ละ สัปดาห์โดยไม่มีเหตุผลอันควร นักศึกษาต้องทําบัตรใหม่และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามที่วิทยาลัยกําหนด

ข้อ 7 การออกนอกห้องเรียนในเวลาเรียน และการย้ายห้องเรียน
     วิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกนอกห้องเรียนหรือลงมาข้างล่างอาคารเรียน ในระหว่างเวลา เรียน ยกเว้นมีเหตุจําเป็นและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนและให้ปฏิบัติ ดังนี้
7.1 ขอบัตรอนุญาตออกนอกห้องเรียนจากอาจารย์ผู้สอนและติดไว้ที่กระเป๋าเสื้อหรือคล้องคอ ให้มองเห็นชัดเจน
7.2 ขออนุญาตออกนอกห้องเรียนได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน ยกเว้นอาจารย์ผู้สอนเป็นคนนํามา/หรือ ย้ายห้องเรียน
7.3 กรณีย้ายห้องเรียนให้เดินเป็นแถวให้เรียบร้อยและไม่แวะทํากิจกรรมใดๆ ระหว่างทางอันทําให้ เสียเวลาเรียนและมีความไม่เรียบร้อย

ข้อ 8 การขอพบนักศึกษาระหว่างเวลาเรียน
     ผู้ปกครอง หรือบุคคลภายนอก ที่มีความประสงค์จะขอพบนักศึกษา ให้ปฏิบัติ ดังนี้
8.1 แจ้งชื่อ สกุล และชั้นเรียน ของนักศึกษาที่จะขอพบต่อหน่วยงานธุรการแผนกพัฒนาวินัย
8.2 แจ้งเหตุผลและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับนักศึกษาให้ชัดเจน
8.3 ให้หน่วยงานธุรการแผนกพัฒนาวินัยเป็นผู้ประสานนักศึกษามาพบผู้ปกครอง
8.4 ให้ผู้ปกครองรอพบนักศึกษาที่ห้องรับรองแผนกพัฒนาวินัย หรือห้องแนะแนวหรือบริเวก ประชาสัมพันธ์อาคาร 10 ชั้น 1 เท่านั้น
8.5 วิทยาลัยจะอนุญาตให้ผู้ปกครองพบนักศึกษาได้ในเวลาพักเท่านั้น เว้นแต่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน
8.6 วิทยาลัยไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกพบนกก ของแผนกต่างๆ (ห้องพักครู) เว้นแต่ได้รับอนุญาต

ข้อ 9 การใช้ยานพาหนะ
     นักศึกษาที่มีความจําเป็นต้องใช้ยานพาหนะเดินทางมาเรียนและต้องการจอดภายในวิทยาลัย ให้ถือ ปฏิบัติ ดังนี้
9.1 วิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษานํายานพาหนะเข้าจอดภายในบริเวณวิทยาลัยได้เฉพาะรถ จักรยานยนต์เท่านั้น โดยต้องแจ้งความประสงค์และต้องลงทะเบียนขอใบอนุญาตจากฝ่ายกิจการนักศึกษาก่อน
9.2 ให้นักศึกษานํารถจักรยานจนต์เข้ามาภายในวิทยาลัยก่อนเวลา 08.00 น. และต้องจอดใน บริเวณที่วิทยาลัยอนุญาตเท่านั้น ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ
9.3 การนํารถจักรยานยนต์ เข้า-ออก วิทยาลัยทุกครั้งไม่ควรเร่งเครื่องเสียงดังเกินปกติ อันเป็นการ รบกวนการเรียนการสอนและการทํางานของอาจารย์ และสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
9.4 วิทยาลัยแนะนําให้นักศึกษา ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขโมยและควรทําการล็อคให้เรียบร้อยทุก ครั้งที่จอดรถจักรยานยนต์
9.5 การนําทรัพย์สินหรือของใช้มีค่าส่วนตัวทุกชนิดเข้ามาในวิทยาลัย ให้ถือเป็นความรับผิดชอบ ของวิทยาลัย และหากทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบเท่านั้น และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ ต่อทรัพย์สินนั้นๆ

ข้อ 10 การใช้อาคาร สถานที่และการประหยัดพลังงานของชาติ
     10.1 นักศึกษามีหน้าที่รักษาทรัพย์สินของวิทยาลัยไม่ให้เกิดความเสียหายด้วยเหตุนอกเหนือจาก การใช้งานตามปกติ หากผู้ใดมีเจตนากระทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของวิทยาลัยต้องได้รับโท ของวิทยาลัย และต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทมรัพย์สินที่เสียหายนั้นๆ
10.2 หากนักศึกษา พบเห็นทรัพย์สินของวิทยาลัยชํารุดเสียหาย หรือถูกกระทําให้เกิดความเสียหาย ให้รีบแจ้ง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ทันที
10.3 นักศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยกันประหยัดพลังงานของประเทศชาติ โดยการช่วยกันดูแลห้องเรียนหลังเลิกเรียนหรือเมื่อไม่มีการเรียนในชั่วโมงต่อไป และให้นักศึกษาหัวหน้าชั้นเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยภายในห้องเรียน
10.4 วิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษา นําอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประ ห้องเรียนยกเว้นได้รับอนุญาตตามความจําเป็น
10.5 นักศึกษา ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้โรงอาหารอย่างเคร่งครัด และเก็บจาน ช้อน แก้วน้ำไปใส่ในภาชนะที่เก็บให้เรียบร้อยหลังรับประทานอาหารเสร็จ

ข้อ 11 ให้รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษากํากับให้ครูอาจารย์
     และบุคลากรทางการศึกษา ควบคุมดูแล ให้นักศึกษาปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัด