หน้าแรก  > หลักสูตรปวช.  > สาขาการท่องเที่ยว

สาขาการท่องเที่ยว

มีจุดยืนที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ พร้อมหลักประกันสู่สากล ปิดประตูสู่อาเซียนนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย สู่โลกกว้าง บ่มเพาะให้ผู้เรียนมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

จุดเด่น

ฝึกฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา
พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ
อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกงานในต่างประเทศ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • มัคคุเทศก์
 • ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ
 • ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
 • พนักงานประสานงานทัวร์
 • พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองตั๋ว
 • พนักงานออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว
 • พนักงานวางแผนนำเที่ยว
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว
 • นักพัฒนาการท่องเที่ยว
 • นักส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • นักวิชาการท่องเที่ยวในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
Vocational Certificate in Tourism

ประเภทวิชา การท่องเที่ยว สาขางาน การท่องเที่ยว

โครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด

ค่าเล่าเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

กองทุนกู้ยืม
กยศ.| กรอ.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !