หน้าแรก  > หลักสูตรปวส.  > สาขาการท่องเที่ยว

สาขาการท่องเที่ยว

มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

จุดเด่น

ฝึกฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกงานในต่างประเทศ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • มัคคุเทศก์
 • ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ
 • ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
 • พนักงานประสานงานทัวร์
 • พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองตั๋ว
 • พนักงานออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว
 • พนักงานวางแผนนำเที่ยว
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว
 • นักพัฒนาการท่องเที่ยว
 • นักส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • นักวิชาการท่องเที่ยวในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

บรรยากาศการเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการท่องเที่ยว
Diploma Program in Tourism

ประเภทวิชา การท่องเที่ยว สาขางาน การท่องเที่ยว

โครงสร้างหลักสูตร จบ ม.6
ดาวน์โหลด

โครงสร้างหลักสูตร จบ ปวช.
ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !