หน้าแรก  > หลักสูตรปวส.  > สาขาการพิมพ์

สาขาการพิมพ์

มุ่งผลิตนักศึกษาให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศและความรู้ความสามารถในด้านสาขาการพิมพ์ โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาทั้งในห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ และส่งนักศึกษาเข้าเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ ทำให้มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหา และการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการ/ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ รวมทั้งเข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยน แปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

  • วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  • ช่างพิมพ์
  • ช่างเทคนิค
  • เจ้าหน้าที่ประสานงานการผลิต
  • เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
  • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการพิมพ์
Diploma Program in 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขางาน ระบบทวิภาคี

โครงสร้างหลักสูตร จบ ม.6
ดาวน์โหลด

โครงสร้างหลักสูตร จบ ปวช.
ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !