หน้าแรก  > หลักสูตรปวส.  > สาขาเทคนิคยานยนต์(เสริมรถไฟฟ้าความเร็วสูง)

สาขาเทคนิคยานยนต์(เสริมรถไฟฟ้าความเร็วสูง)

เป็นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีระบบรางและยานพาหนะระบบราง ที่มีคุณสมบัติด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองตลอดเวลา นอกจากนี้แล้วในการพัฒนาหลักสูตรนี้ยังเน้นเพิ่มทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้นใหเ้ป็นผู้ที่ใฝ่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเมื่อจบการศึกษาไปแล้วก็จะหาหน้าที่นักเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีและสามารถแข่งขันกับทุกประเทศในโลกนี้ได้อย่างเท่าเทียม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

  • บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ (รถไฟฟ้า MRT)
  • บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( รถไฟฟ้า BTS )
  • โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • วิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ด้านระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถทำงานเป็นวิศวกรในอุตสาหกรรมที่เครื่องจักรทำงานด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ

บรรยากาศการเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
Diploma Program in Mechanical

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขางาน เทคนิคยานยนต์

โครงสร้างหลักสูตร จบ ม.6
ดาวน์โหลด

โครงสร้างหลักสูตร จบ ปวช.
ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครเรียน
ดาวน์โหลด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดาวน์โหลด

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !