หน้าแรก  > หลักสูตรปวส.  > สาขาไฟฟ้ากำลัง(เสริมรถไฟความเร็วสูง)

สาขาไฟฟ้ากำลัง(เสริมรถไฟความเร็วสูง)

มุ่งเน้นด้านการบูรณาการศาสตร์ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้าเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเครื่องจักรกลโรงงาน จำพวกหุ่นยนต์โรงงานให้มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเรียนการสอนเริ่มต้นตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางวงจรไฟฟ้า การออกแบบวงจรควบคุม การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงาน การออกแบบเครื่องจักรกลหนัก โครงสร้างของเครื่องจักร อย่างเป็นขั้นตอนดังนี้
1. กฎ และ ทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้า
2. การออกแบบวงจรเพื่อควบคุมเครื่องจักร
3. การคำนวณโครงสร้างของวัสดุอุปกรณ์ และการสร้างเครื่องจักรกล
4. การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ด้วยภาษาเฉพาะทาง
5. การออกแบบการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์โรงงาน

จุดเด่น

เรียนหลายด้านผนวกเข้าด้วยกัน ให้มีความสามารถทำงานครอบคลุมงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมระบบวัดคุม เพื่อรองรับงานภาคอุตสาหกรรมอัตโนมัติของประเทศ เพื่อให้ระบบผลิตมีความทันสมัย แม่นยำ สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อน เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อความมีประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสูงสุด วิศวกรสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เป็นวิศวกรที่มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่สำคัญทางวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล ระบบวัดคุม และคอมพิวเตอร์ วิศวกรด้านนี้ จะเป็นผู้ที่สามารถนำเอาทฤษฎีในสาขาต่างๆ ดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมที่ต้องการระบบการผลิตที่ทันสมัย แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้สามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนหรูหราและมีมูลค่าสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • วิศวกรออกแบบ-ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • วิศวกรวางแผน-ออกแบบระบบโครงข่ายโทรคมนาคม
 • วิศวกรโรงงาน
 • วิศวกรดูแลเครื่องจักรกลไฟฟ้า
 • วิศวกรระบบโทรคมนาคม
 • วิศวกรผู้จัดการอาคาร
 • วิศวกรระบบไฟฟ้ากำลัง
 • วิศวกรออกแบบแผ่นพิมพ์วงจร
 • วิศวกรด้านสมองกลฝังตัว
 • สร้างผลิตภัณฑ์
 • ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
 • วิศวกรขายผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

บรรยากาศการเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
Diploma Program in Electrical Power

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

โครงสร้างหลักสูตร จบ ม.6
ดาวน์โหลด

โครงสร้างหลักสูตร จบ ปวช.
ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !