หน้าแรก  > หลักสูตรปวส.  > สาขาไฟฟ้ากำลัง (เทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเมคคาทรอนิกส์ และINTERNET OF THING)

สาขาไฟฟ้ากำลัง (เทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเมคคาทรอนิกส์ และInternet of Things)

เรียนเกี่ยวกับ วิศวกรรมระบบราง ระบบควบคุมการขนส่งด้วยระบบราง กลยุทธ์การบริหารการขนส่งด้วยระบบราง อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

จุดเด่น

ผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและมีทักษะพิเศษด้านระบบควบคุมอัตโนมัติทั้งสามแขนงวิชาในระหว่างเรียนได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการผ่านโครงการสหกิจศึกษาทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที่เมื่อจบการศึกษา

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

  • บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ (รถไฟฟ้า MRT)
  • บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( รถไฟฟ้า BTS )
  • โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • วิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ด้านระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถทำงานเป็นวิศวกรในอุตสาหกรรมที่เครื่องจักรทำงานด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรผลิตไอซีและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์และมอนิเตอร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
Diploma Program in Electrical Power

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขางาน เทคนิคเครื่องกล

โครงสร้างหลักสูตร จบ ม.6
ดาวน์โหลด

โครงสร้างหลักสูตร จบ ปวช.
ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !