ฝ่ายบริหารทรัพยากร

เอกสารดาวน์โหลด

รหัสเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร

หมายเหตุ

บก.01

คำร้องขอเวลาปฏิบัติงาน

บก.03

คำร้องทั่วไป

บก.04

ใบลาป่วย , ลากิจ

บก.06

กองทุนฉุกเฉินรักษาพยาบาล

บก.12

บัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานการอยู่เวรล่วงเวลา

บก.13

คำร้องขอเวลาปฎิบัติงาน

บก.14

แบบสำรวจการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก

บก.15

งบประมาณแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก

บก.16

แผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในภายนอกหน่วยงาน

บก.17

แบบขออนุมัติฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บก.18

แบบลงทะเบียนและผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บก.19

แบบประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บก.20

แบบรายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บก.21

แบบติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บก.23

หนังสือเชิญวิทยากรจากต้นสังกัด

บก.24

หนังสือขอบคุณวิทยากรจากต้นสังกัด

บก.25

หนังสือเชิญวิทยากรโดยตรง

บก.26

หนังสือขอบคุณวิทยากรโดยตรง

บก.27

แบบสรุปและรายงานผลกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บก.29

คำร้องขออัตรากำลัง