พิธีพุทธมามกะ

พิธีพุทธมามกะเป็นพิธีที่ทางวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ จึงนำนักศึกษาให้เด็กและเยาวชนได้รำลึกอยู่เสมอว่าตนเป็นพุทธศาสนิกชน และให้ศาสนาได้มีที่ยึดเหนียวจิตใจของ

พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสิ่งสูงสุดและเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตน