ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองความยากจน จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
ให้ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประเภท 2 ปี(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563
เข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)