ศูนย์เทคโนโลยีและรับรองสมรรถนะวิชาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
—————————————————
เรื่องคุณภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญ การจะเกลานักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาและมีคุณภาพนั้นเป็นเรื่องที่ยาก แต่ก็ไม่เกินความสามารถของสถานศึกษา ดังนั้นนักศึกษา SIAMTECH ก่อนสำเร็จการศึกษา ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ซึ่ง SIAMTECH ยังเป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพให้กับ หน่วยงาน และสถานประกอบการ เข้ารับการอบรม อาทิ ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เครื่องมือวัดทางช่างยนต์ เป็นต้น เชื่อได้เลยว่า การได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการจะเป็นเครื่องการรันตีว่า นักศึกษา SIAMTECH ได้ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้