เอกสารและคุณสมบัติ

เรียนสายอาชีพ เรียนอาชีวะ เรียน ปวช ปวส สยามเทค

หากคุณเป็นนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช, กศน, หรือเทียบ ต้องการเปลี่ยนโอกาส สู่อนาคตที่ดีกว่า สมัครเรียนสายอาชีพ, เรียนอาชีวะ, สมัครเรียน ปวช ปวส สยามเทค เราพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สถานศึกษา  2 รางวัลพระราชทาน  และเป็นสถาบันอาชีวะศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งมายาวนานกว่า 52 ปี เปิดสอน ระดับ ปวช. ปวส.ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม อุตสาหกรรมการท่องเทียว และเสริมภาษาต่างประเทศ ได้แก่ สาขาช่างยนต์  สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาบัญชี  สาขาการตลาด สาขาการโรงแรม สาขาท่องเที่ยว และสาขาศิลปะการดนตรี (ดนตรีและการแสดง)  เน้นการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติ ทำได้จริง และจบแล้วมีงานรองรับ  ผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า 400 แห่ง เรียนอาชีวะ เรียนสายอาชีพ ต้องที่สยามเทค

   

เอกสารและคุณสมบัติ

 

ระเบียบการสมัคร/เอกสาร
1. รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. รับผู้จบ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายนักศึกษาภาพสี หน้าตรงไม่สวมแว่น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 ซ.ม. 1 รูป
2. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาแสดงผลการเรียน(รบ.) 2 ฉบับ
4. บัตรประชาชนของนักศึกษา ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ฉบับ
8. แต่งกายตามระเบียบโรงเรียนเดิม

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาตรงตามระดับที่เข้าศึกษาต่อ
2. มีความประพฤติดี และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบ
3. ไม่เป็นบุคคลที่สังคมรังเกียจ เช่น ติดสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ
4. พร้อมที่จะปฎิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้

สิทธิ์ที่จะได้รับระหว่างการเป็นนักศึกษา
1. สิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ระดับ ปวช. (ค่าหนังสือ, ค่าเครื่องแบบ, อุปกรณ์การเรียน, และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
2. สิทธิ์กู้ยืมตามโครงการกองทุนกู้ยืนเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ระดับ ปวส.
3. สิทธิ์ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ
4. โอกาสได้ออกฝึกงาน หรือทำงานตามบริษัท และหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศพร้อมได้รับค่าตอบแทน
5. บุตรข้าราชการ หรือพนักงานองค์กรต่างๆ เบิกเงินค่าธรรมเนียมการเรียนได้
6. High Speed Internet และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การร่วมโครงการพิเศษต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทั้งปี
8. ประกันอุบัติเหตุ และตรวจสุขภาพ
9. การเข้ารับการทดสอบต่างๆ อาทิ มาตราฐานภาษาอังกฤษ, Microsoft Office Specialist, ธรรมศึกษา และมาตราฐานฝีมือแรงงาน เป็นต้น
10. การเข้าร่วมโครงการพัฒนาการศึกษา, โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม และค่ายคุณธรรมสายสัมพันธ์