สาขาการตลาด

มุ่งสร้างให้คุณเป็นนักบริหารการตลาด หรือเจ้าของธุรกิจที่มีความแตกต่าง การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาด้วยการสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์ด้านการตลาดแบบเจาะลึก

มุ่งสร้างให้คุณเป็นนักบริหารการตลาด หรือเจ้าของธุรกิจที่มีความแตกต่าง การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาด้วยการสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์ด้านการตลาดแบบเจาะลึก

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาดกิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

จุดเด่น

 • ศึกษาภาคทฤษฎี มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการโดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ และภาคปฏิบัติ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกวดแผนการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน
 • นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาดเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในสหัสวรรษใหม่นี้
 • ได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิขององค์กรที่มีชื่อเสียง ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทำให้ได้เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  ได้รับการฝึกทักษะทางวิชาชีพจากสถานประกอบการชั้นนำ สร้างให้ผู้เรียนเป็นนักการตลาดยุคใหม่ ที่มีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอย่างได้แม่นยำ พร้อมก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจที่ยั่งยืน โดยสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะทางสังคม และการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถประสบความสำเร็จในสายอาชีพของตน

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

เมื่อจบการศึกษาสามารถทำงานในสถานประกอบการ หรือองค์การของรัฐในหลายด้าน

 • เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต
 • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 • ตัวแทนขาย
 • เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด

บรรยากาศการเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด
Diploma Program in Marketing

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขางาน การตลาด

โครงสร้างหลักสูตร จบ ม.6
ดาวน์โหลด

โครงสร้างหลักสูตร จบ ปวช.
ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !