สาขาการบัญชี

มุ่งเน้นคุณธรรม รอบรู้บัญชีและการวิเคราะห์ธุรกิจ เก่งทักษะด้านซอฟต์แวร์และภาษาอังกฤษ สู่การเป็นนักบัญชีเหนือใคร

 • คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของนักบัญชีและธุรกิจ
 • ความรู้บัญชีและทักษะการวิเคราะห์เหตุการณ์เพื่อตัดสินใจในโลกธุรกิจอย่างสร้างสรรค์
 • ทักษะการเขียนโประแกรม ซอฟต์แวร์ และภาษาอังกฤษ

จุดเด่น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สาขาบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • นักบัญชี
 • พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
 • นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
 • อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร

บรรยากาศการเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
Diploma Program in Accountancy

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขางาน การบัญชี

โครงสร้างหลักสูตร จบ ม.6
ดาวน์โหลด

โครงสร้างหลักสูตร จบ ปวช.
ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !