หน้าแรก  > หลักสูตรปวส.รอบสมทบ/ทวิภาคี > สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(โมบายแอปพลิเคชั่น)

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(โมบายแอปพลิเคชั่น)

ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในทุกกิจกรรมของชีวิตประจำวัน อาจกล่าวได้ ว่าระบบอินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็นปัจจัยหนึ่งในชีวิต ทุกๆกิจกรรมที่เราทำ ไม่ว่า จะเป็นการหาร้านทานอาหาร เล่นเกมส์ หรือหาเส้นทางการเดินทาง ทั้งหมดล้วนแล้วแต่มี อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น รวมถึงการซื้อขายสิ่งของหรือที่เรียกว่า (E-COMMERCE) ทางวิทยาลัยจึงจัดทำหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (E-COMMERCE) ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปสร้างอาชีพได้

จุดเด่น

เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business Intelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

  • เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงานที่มีระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
  • เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
  • เลขานุการ
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์หรือระบบบริหารงานบุคคล
  • นักออกแบบ application มือถือ

บรรยากาศการเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
Diploma Program in Business Computer

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขางาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

โครงสร้างหลักสูตร จบ ม.6
ดาวน์โหลด

โครงสร้างหลักสูตร จบ ปวช.
ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครเรียน
ดาวน์โหลด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดาวน์โหลด

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !