สาขาไฟฟ้ากำลัง

ปัจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความพร้อมอย่างยิ่งในการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีทรัพยากรและบุคคลากรที่มีคุณวุฒิ และความสามารถ มีผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ำเสมอและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการและวิชาชีพ นอกจากนี้นักศึกษายังมีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจากภาคอุตสาหกรรม

จุดเด่น

มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติโดยการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทั้งองค์ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ ในด้านพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรม,การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบควบคุมวิศวกรรมสนามแม่เหล็ก วิศวกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้า และก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้มีโอกาสประมวลความรู้ที่ได้เรียนมาทำสหกิจศึกษา

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • วิศวกรออกแบบ-ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • วิศวกรวางแผน-ออกแบบระบบโครงข่ายโทรคมนาคม
 • วิศวกรโรงงาน
 • วิศวกรดูแลเครื่องจักรกลไฟฟ้า
 • วิศวกรระบบโทรคมนาคม
 • วิศวกรผู้จัดการอาคาร
 • วิศวกรระบบไฟฟ้ากำลัง
 • วิศวกรออกแบบแผ่นพิมพ์วงจร
 • วิศวกรด้านสมองกลฝังตัว
 • สร้างผลิตภัณฑ์
 • ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
 • วิศวกรขายผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

บรรยากาศการเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า
Diploma Program in Electrical Power

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

โครงสร้างหลักสูตร จบ ม.6
ดาวน์โหลด

โครงสร้างหลักสูตร จบ ปวช.
ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !