สำนักอำนวยการ/ประกันคุณภาพ

เอกสารดาวน์โหลด

รหัสเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร

หมายเหตุ

สอ.001

แบบเสนอโครงการ/งาน/กิจกรรม

 ปี 2560

สอ.002

แผนปฏิบัตงานประจำปีการศึกษา

 ปี 2560

สอ.003

ปฏิทินปฏิบัติงาน

 ปี 2560

สอ.004

แผนการใช้งบประมาณ

 ปี 2560

สอ.005

สรุปโครงการงานกิจกรรม ปี 60

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกแนะแนว

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการเงินและบัญชี

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการโรงแรม

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการตลาด

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกการบัญชี

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกกิจกรรมชมรม

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกจัดซื้อ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกบุคคล

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกทะเบียนธุรการ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกพลานามัย

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกพัฒนาวินัย

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาไฟฟ้า

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาชีพสัมพันธ์

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาภาษาไทย-สังคม

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาวิทย์-คณิต

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกอาคารสถานที่

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน คณะเครื่องกล

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน คณะไฟฟ้า-อิเล็กฯ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน คณะวิชาสามัญ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนา

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยบริการ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีและรับรองสมรรถนะวิชาชีพ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักการศึกษานานาชาติ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักประกันคุณภาพ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักอำนวยการ

 ปี 2560

สอ.006

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แผนกประชาสัมพันธ์

 ปี 2560

สอ.006

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ 2560

 ปี 2560

สอ.006

เครื่องมือเก็บข้มูลตัวบ่งชี้ ปี 60

 ปี 2560