ช่างยนต์ ปวช.

าขาช่างยนต์

เน้นทั้งทฤษฎี การปฏิบัติ และการสร้างงานจริงด้วยห้องปฏิบัติการครบวงจรบ่มเพาะนักสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมการบริการให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิดจนกลายเป็นวิศวกรมืออาชีพในสาขาต่างๆที่ได้รับการยอมรับจากวงการวิศวกรรม นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงาน ก.พ. และสภาวิศวกร

จุดเด่น

1. เพื่อผลิตวิศวกรยานยนต์ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และสามารถประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อการ ใช้งานจริง ในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการวิจัยที่ต้องใช้ความหลายหลายในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ในวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– วิศวกรยานยนต์ประจำโรงงาน วิศวกรอำนวยการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพสินค้า วิศวกรควบคุมหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลภายในโรงงานทางด้านอุตสากรรมยานยนต์
– วิศวกรออกแบบ ทดสอบ งานทางด้านยานยนต์
– วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านยานยนต์
– วิศวกรการขายหรืองานบริการทางด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนต์
- วิศวกรประจำทีมการแข่งขัน หรือฝ่ายจัดการแข่งขันทางด้านยานยนต์
– อาจารย์ / นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
– ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการทางด้านยานยนต์

แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา        ช่างยนต์
สาขางาน        ยานยนต์

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

2000-1101

 ภาษาไทยพื้นฐาน

2000-1201

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

2000-1401

 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2000-1501

 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

2000-1601

 พลศึกษาเพี่อพัฒนาสุขภาพ

2001-2001

 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2100-1003

 งานฝึกฝีมือ 1

2100-1008

 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

2100-2001

 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

2101-2106

 งานวัดละเอียดช่างยนต์

2000-2001

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

2000-1202

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

2000-1403

 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1

2000-1504

 อาเซียนศึกษา

2000-1607

 เพศวิถีศึกษา

2001-1001

 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

2100-1001

 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

2100-1002

 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

2100-1006

 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

2101-2002

 งานเครื่องยนต์ดีเซล

2101-2104

 งานบำรุงรักษารถยนต์

2000-1505

 เหตุการณ์ปัจจุบัน

2000-2002

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

2000-1102

 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

2000-1203

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1

2000-1301

 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

2100-1005

 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

2101-2005

 งานไฟฟ้ารถยนต์

2101-2006

 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

2001-1004

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2101-9005

 งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น

2101-9006

 การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

2000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

2000-1207

 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง

2000-1302

 วิทยาศาสตร์พื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม

2101-2003

 งานส่งกำลังรถยนต์

2101-2004

 งานเครื่องล่างรถยนต์

2101-2009

 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล

2001-1003

 พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2101-2112

 การจัดการศูนย์บริการรถยนต์

2000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

2101-2101

 งานเครื่องยนต์เล็ก

2101-2109

 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

2101-8001

 ฝึกงาน

2101-9004

 งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

2000-2005

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

2100-1009

 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

2101-2007

 กลศาสตร์เครื่องกล

2101-2008

 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

2101-2102

 งานจักรยานยนต์

2101-2103

 งานปรับอากาศรถยนต์

2101-8501

 โครงการ

2000-1204

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2

2101-9007

 พลังงานทดแทน

2000-2006

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

อาจารย์ประยูร  แนนเกลี้ยง
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยียานยนต์

อาจารย์กิตติศักดิ์  สารประดิษฐ์
รองหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์

อาจารย์บวรเดช  มาศกสิน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์

อาจารย์สุรงค์  วิชชุเกรียงไกร
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์

อาจารย์ธนากร  มาทองแดง
อาจารย์

อาจารย์สมหมาย  มะกรูดอินทร์
อาจารย์

อาจารย์อภิยุธ  บุญปก
อาจารย์

อาจารย์วีรวัฒน์  ไกรทองสุข
อาจารย์

อาจารย์ณัฐภูม  รอดถนอม
อาจารย์

อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์  สุขใย
อาจารย์

อาจารย์โกมล  เลิศไกร
อาจารย์

อาจารย์อิศราวุฒิ  บุญแก้ว
อาจารย์