สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สารสนเทศ) ปวช.

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สารสนเทศ)

ก้าวล้ำโลกเทคโนโลยีสู่การเป็นนักบริหารด้านคอมพิวเตอร์ เสริมศักยภาพระดับสูงด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการบริหารธุรกิจและด้านคอมพิวเตอร์ เรียนรู้จนเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

จุดเด่น

เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business Intelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงานที่มีระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
– เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
– เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
– เลขานุการ
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์หรือระบบบริหารงานบุคคล
– นักออกแบบ application มือถือ

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชา     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

2000-1201

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

2000-1401

 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2000-1501

 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

2000-1607

 เพศวิถีศึกษา

2001-1001

 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

2001-2001

 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2200-1002

 การบัญชีเบื้องต้น 1

2200-1004

 การขายเบื้องต้น 1

2200-1006

 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น

2204-2006

 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2000-2001

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

2000-1101

 ภาษาไทยพื้นฐาน

2000-1202

 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

2000-1406

 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม

2000-1504

 อาเซียนศึกษา

2000-1601

 พลศึกษาเพี่อพัฒนาสุขภาพ

2200-1003

 การบัญชีเบื้องต้น 2

2200-1005

 การขายเบื้องต้น 2

2200-1007

 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น

2204-2002

 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

2202-9004

 สภาวการณ์ทางการตลาด

2000-2002

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

2000-1203

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1

2000-1301

 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

2204-2004

 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

2204-2005

 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

2204-2101

 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์

2204-2105

 โปรแกรมกราฟิก

2200-1008

 กฎหมายพาณิชย์

2204-2111

 อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

2000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

2000-1102

 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

2000-1208

 ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์

2000-1303

 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

2200-1001

 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

2204-2007

 การเขียนโปรแกรมแบบมาตรฐานเปิด

2204-2209

 การสร้างเว็บไซด์

2204-2103

 โปรแกรมตารางคำนวณ

2001-1002

 การเป็นผู้ประกอบการ

2000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

2204-2106

 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

2204-2109

 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

2204-2110

 ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

2204-8001

 ฝึกงาน

2000-2005

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

 ปวช.ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

2204-2001

 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

2204-2003

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2204-2008

 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

2204-2104

 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

2204-2107

 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

2204-8501

 โครงการ

2000-1204

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2

2000-2006

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 เสริมภาษาอังกฤษ ( E )

อาจารย์ธันญ์ชกร  กัปโก
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตอล

อาจารย์จันทนี  พัชรอาภา
รองหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตอล

อาจารย์ศักดิ์ดา  ฟักขาว
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตอล

อาจารย์อรทัย  แซ่เอ้า
อาจารย์

อาจารย์สมศักดิ์  โชคเศรษฐกิจ
อาจารย์

อาจารย์เมธี  ดอกจันทร์
อาจารย์

อาจารย์จุฑามาศ  กรดแก้ว
อาจารย์

อาจารย์ธนัฏฐา  พรหมศร
อาจารย์