การท่องเที่ยว ปวส.

สาขาการท่องเที่ยว

มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

จุดเด่น

ฝึกฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกงานในต่างประเทศ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– มัคคุเทศก์
– ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ
– ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
– พนักงานประสานงานทัวร์
– พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองตั๋ว
– พนักงานออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว
– พนักงานวางแผนนำเที่ยว
– ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว
– นักพัฒนาการท่องเที่ยว
– นักส่งเสริมการท่องเที่ยว
– นักวิชาการท่องเที่ยวในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ประเภทวิชา     อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา     การท่องเที่ยว

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1312

 การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3700-1001

 การดำเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3702-2001

 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย

3702-2116

 การดำเนินงานท่องเที่ยวเชิงแนวคิด

3000-9203

 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1401

 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3700-1002

 หลักการดำเนินงานโรงแรม

3702-2007

 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3702-2003

 พฤติกรรมและวัฒนธรรมท่องเที่ยว

3000-9204

 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสำหรับการทำงาน

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3702-2005

 งานมัคคุเทศก์

3702-2002

 ไทยศึกษาสำหรับการท่องเที่ยว

3702-2105

 ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์

3702-2107

 การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
(ธุรกิจ MICE)

3702-8501

 โครงการ

3000-9201

 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

 3700-1003

 ศิลปะการต้อนรับและบริการ

3702-2004

 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว

3702-2006

 กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3702-2108

 การสัมมนาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

3702-8001

 ฝึกงาน

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว จบ ม.6

ประเภทวิชา      อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา     การท่องเที่ยว

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3700-0001

 การโรงแรมและการท่องเที่ยว

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1312

 การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3700-1001

 การดำเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3702-2001

 ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย

3000-9203

 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3700-0004

 คลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ

3700-0002

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1401

 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3702-2007

 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3000-9204

 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสำหรับการทำงาน

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน

3700-0003

 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหรรมท่องเที่ยว

3700-1002

 หลักการดำเนินงานโรงแรม

3702-2003

 พฤติกรรมและวัฒนธรรมท่องเที่ยว

3702-2116

 การดำเนินงานท่องเที่ยวเชิงแนวคิด

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3702-2002

 ไทยศึกษาสำหรับการท่องเที่ยว

3702-2005

 งานมัคคุเทศก์

3702-2105

 ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์

3702-2107

 การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล(ธุรกิจ MICE)

3702-8501

 โครงการ

3000-9201

 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3700-1003

 ศิลปะการต้อนรับและบริการ

3702-2004

 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว

3702-2006

 กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3702-2108

 การสัมมนาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

3702-8001

 ฝึกงาน

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

\