สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทัoสมัย

จุดเด่น

เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ วางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงานที่มีระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์(Support)
– เจ้าหน้าที่ฝ่าย E–Learning
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
– เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
– เลขานุการ
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์หรือระบบบริหารงานบุคคล ฯลฯ

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ประเภทวิชา     บริหารธุรกิจ
         สาขาวิชา        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1312

 การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3200-1001

 หลักเศรษฐศาสตร์

3200-1003

 หลักการตลาด

3204-2005

 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

3204-2007

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3204-2103

 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1401

 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3204-2001

 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์

3204-2004

 ระบบจัดการฐานข้อมูล

3204-2101

 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

3901-2001

 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3204-2003

 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

3204-2006

 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3204-2109

 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3204-8501

 โครงการ

3308-2204

 การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3200-1002

 หลักการจัดการ

3204-2002

 การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง

3204-2105

 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3204-8001

 ฝึกงาน

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทบริหารธุรกิจ จบ ม.6

ประเภทวิชา     บริหารธุรกิจ
         สาขาวิชา         คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3200-0001

 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1

3200-0002

 หลักการขาย

3200-0003

 การเป็นผู้ประกอบการ

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1312

 การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3200-1001

 หลักเศรษฐศาสตร์

3200-1003

 หลักการตลาด

3204-2005

 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

3204-2007

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3200-0010

 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

3200-0011

 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1401

 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3204-2004

 ระบบจัดการฐานข้อมูล

3204-2101

 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

3901-2001

 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน

3204-2001

 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์

3204-2103

 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3204-2003

 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

3204-2006

 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3204-2109

 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3308-8501

 โครงการ

3308-2204

 การสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3200-1002

 หลักการจัดการ

3204-2002

 การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง

3204-2105

 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3204-8001

 ฝึกงาน

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4