อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.)

อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

โดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะภาคปฏิบัติโดยสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาในสถานประกอบการอีกทั้งในโปรแกรมการศึกษาของเราจะมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในด้าน Analytical skills และ Practical skills โดยที่การฝึกอบรมในสถานประกอบการจะมีครูพี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญงานในงาน Power Electronics เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาระหว่างการฝึกอบรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เตารีด พัดลม หม้อหุงข้าว เป็นต้น
– ช่างซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ วีซีดี ดีวีดี เป็นต้น
– ช่างซ่อมโทรศัพท์ เดินระบบโทรศัพท์ โปรแกรมตู้สาขา
– งานด้านโทรศัพท์มือถือ ซ่อมและงานโปรแกรม เช่นทำ Logo, Ring Tone, Vidio Clip เป็นต้น
– ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  ซ่อมบำรุงและโปรแกรม
– ช่างประกอบ ซ่อม ติดตั้งระบบเสียง และงานปรับแต่งระบบเสียง(Mix)
– งานลงโปรแกรม ประกอบ และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
– งานเดินระบบและแก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– งานเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น วงจรไฟวิ่งโปรแกรม หุ่นยนต์ เป็นต้น
– งานรับออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์
– งานติดตั้งระบบสายอากาศวิทยุและโทรทัศน์
– งานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์
– จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา     อิเล็กทรอนิกส์
                    สาขางาน     อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1402

 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

3105-1001

 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

3105-1002

 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3105-2002

 ดิจิตอลเทคนิค

3105-2006

 เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ

3105-2007

 ไมโครคอนโทรลเลอร์

3105-2116

 ไมโครโพรเซสเซอร์

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 แมคคาทรอนิกส์ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1301

 วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3105-1003

 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

3105-2001

 พัลส์เทคนิค

3105-2004

 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

3105-2008

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3105-2102

 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 แมคคาทรอนิกส์ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3105-2003

 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

3105-2009

 ระบบเสียงและระบบภาพ

3105-2010

 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

3105-2105

 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล

3105-2115

 เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

3105-8501

 โครงการ

3105-9001

 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 แมคคาทรอนิกส์ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3105-2005

 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

3105-2103

 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

3105-8001

 ฝึกงาน

3105-9002

 พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 แมคคาทรอนิกส์ 4

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  จบ ม.6

สาขาวิชา     อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน     อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3100-0001

 งานเทคนิคพื้นฐาน

3100-0002

 เขียนแบบเทคนิค

3105-0001

 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด

3105-0003

 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

3100-0007

 งานเชื่อมโลหะแผ่น

3105-1001

 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 แมคคาทรอนิกส์ 1

9999-2074

 เสริมภาษาอังกฤษ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3100-0006

 งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป

3105-0004

 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล

3105-0005

 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1402

 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3105-0002

 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

3105-2006

 เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ

3105-2008

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3105-2102

 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 แมคคาทรอนิกส์ 2

9999-2075

 เสริมภาษาอังกฤษ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน

3000-1301

 วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร

3105-1002

 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3105-2002

 ดิจิตอลเทคนิค

3105-2009

 ระบบเสียงและระบบภาพ

  ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3105-2001

 พัลส์เทคนิค

3105-2007

 ไมโครคอนโทรลเลอร์

3105-2010

 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

3105-2105

 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล

3105-2115

 เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

3105-2116

 ไมโครโพรเซสเซอร์

3105-8501

 โครงการ

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 แมคคาทรอนิกส์ 3

9999-2076

 เสริมภาษาอังกฤษ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3105-2003

 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

3105-2004

 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

3105-2005

 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

3105-8001

 ฝึกงาน

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 แมคคาทรอนิกส์ 4

9999-2077

 เสริมภาษาอังกฤษ 4

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน

3105-1003

 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

3105-2103

 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

3105-9001

 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3105-9002

 พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า