เทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (เทคโนโลยีรถไฟฟ้า) ปวส.

เทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (เทคโนโลยีรถไฟฟ้า)

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานเครื่องยนต์เบนซิน งานเครื่องยนต์ดีเซลงานส่งกำลังรถยนต์ งานเครื่องล่างรถยนต์ งานไฟฟ้ารถยนต์ งานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ งานสีรถยนต์ งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ งานวิเคราะห์ปัญหาเทคนิคยานยนต์ ประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

จุดเด่น

1. เพื่อผลิตวิศวกรยานยนต์ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และสามารถประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อการ ใช้งานจริง ในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการวิจัยที่ต้องใช้ความหลายหลายในเชิงวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ในวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– วิศวกรยานยนต์ประจำโรงงาน วิศวกรอำนวยการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพสินค้า
- วิศวกรควบคุมหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลภายในโรงงานทางด้านอุตสากรรมยานยนต์
– วิศวกรออกแบบ ทดสอบ งานทางด้านยานยนต์
– วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านยานยนต์
– วิศวกรการขายหรืองานบริการทางด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนต์
- วิศวกรประจำทีมการแข่งขัน หรือฝ่ายจัดการแข่งขันทางด้านยานยนต์
– อาจารย์ / นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
– ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการทางด้านยานยนต์

แผนการเรียนที่ 2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา     เทคนิคเครื่องกล
สาขางาน     เทคนิคเครื่องกล

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1402

 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3100-0101

 กลศาสตร์วิศวกรรม

3101-2101

 งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

3101-2105

 งานปรับแต่งเครื่องยนต์

3101-2112

 งานปรับอากาศยานยนต์

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1302

 วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3100-0102

 กลศาสตร์ของไหล

3100-0109

 เทอร์โมไดนามิกส์

3101-2004

 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

3101-2104

 งานไฟฟ้ายานยนต์

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3100-0104

 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

3101-2001

 งานส่งถ่ายกำลัง

3101-2002

 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

3101-2003

 เครื่องยนต์สันดาปภายใน

3101-2005

 งานทดลองเครื่องกล

3101-2108

 งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์

3001-2005

 การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3100-0105

 ความแข็งแรงของวัสดุ

3100-0125

 การจัดการความปลอดภัย

3101-8001

 ฝึกงาน

3101-8501

 โครงการ

 3000-1406

 แคลคูลัสพื้นฐาน

 3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  จบ ม.6

สาขาวิชา     เทคนิคเครื่องกล
สาขางาน     เทคนิคเครื่องกล

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3100-0001

 งานเทคนิคพื้นฐาน

3100-0002

 เขียนแบบเทคนิค

3100-0003

 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3100-0007

 งานเชื่อมและโลหะแผ่น

3100-0009

 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (+2)

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของ

 เศรษฐกิจพอเพียง

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3100-0004

 วัสดุช่าง

3100-0008

 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3101-0001

 งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก

3101-0002

 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล

3101-0003

 งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1402

 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

3100-0101

 กลศาสตร์วิศวกรรม

3101-2101

 งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

 ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน

3000-1302

 วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3100-0109

 เทอร์โมไดนามิกส์

3101-2105

 งานปรับแต่งเครื่องยนต์

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3100-0104

 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

3100-0125

 การจัดการความปลอดภัย

3101-2002

 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

3101-2004

 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

3101-2005

 งานทดลองเครื่องกล

3101-2108

 งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์

3101-2112

 งานปรับอากาศยานยนต์

3000-1406

 แคลคูลัสพื้นฐาน

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3100-0105

 ความแข็งแรงของวัสดุ

3101-8001

 ฝึกงาน

3101-8501

 โครงการ

3001-2005

 การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน

3100-0102

 กลศาสตร์ของไหล

3101-2001

 งานส่งถ่ายกำลัง

3101-2003

 เครื่องยนต์สันดาปภายใน

3101-2104

 งานไฟฟ้ายานยนต์