สาขาดนตรีและเทคโนโลยี (ดนตรีและการแสดง) ปวส.

สาขาดนตรีและเทคโนโลยี (ดนตรีและการแสดง)

เปล่งประกายความคิดสร้างสรรค์ในวงการ ศิลปะการแสดงไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของผู้ กำกับ ผู้เขียนบท ผู้ออกแบบ ศิลปินนักแสดง หรือผู้ทำงานอยู่เบื้องหลัง ด้วยการเรียน การสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และการ ปฏิบัติ มีลักษณะการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการเรียนรู้และการสร้างสรรค์

จุดเด่น

1. เน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติด้วยสื่ออุปกรณ์การเรียนและสถานเรียนที่มีมาตรฐาน ทันสมัย
2. เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง
3. เรียน 360 องศา ด้านการแสดง ตั้งแต่พื้นฐานศิลปะการแสดง การร้องเพลง และการเต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
4. มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงานอาชีพนักออกแบบการแสดงรวมถึงบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– นักออกแบบเพื่อการแสดง
– นักออกแบบเสื้อผ้า
– นักออกแบบฉาก
– นักแสดง
– ศิลปินนักร้อง
– ครูสอนการแสดง
– ผู้คัดเลือกนักแสดง
– ผู้กํากับการแสดง
– ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง
– คนเขียนบทละคร
– คนเขียนเพลง

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี สาขางานดนตรีและเทคโนโลยี
ประเภทวิชา     ศิลปกรรม
              สาขาวิชา        ดนตรีและเทคโนโลยี

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3300-0001

 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

3317-2001

 สื่อประสม

3317-2004

 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานดนตรี

3317-2101

 ปฏิบัติรวมวงเล็ก

3317-2103

 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 5

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1401

 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3317-2002

 การประสานเสียง 4 แนว

3317-2003

 การผลิตงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์

3317-2102

 ปฏิบัติรวมวงใหญ่

3317-2104

 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 6

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3000-1312

 การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3300-1004

 ธุรกิจดนตรี

3300-1005

 ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3317-2007

 การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ดนตรี

3317-8501

 โครงการ

3317-9004

 การขับร้องพื้นฐาน

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3317-2005

 การตัดต่อและผสมเสียง

3317-2006

 การจัดระบบเสียงสำหรับการแสดงดนตรี

3317-8001

 ฝึกงาน

3317-9006

 การจัดแสดงดนตรี

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

แผนการเรียน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557  ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี  จบ ม.6
ประเภทวิชา     ศิลปกรรม
              สาขาวิชา         ดนตรีและเทคโนโลยี

รหัสวิชา

รายละเอียดรายวิชา

หมายเหตุ

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

3317-0001

 ทฤษฎีดนตรี

3317-0002

 ปฏิบัติเปียโน

3317-0003

 การอ่านออกเสียงโน้ตดนตรี

3000-1202

 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3000-1603

 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน

3300-0001

 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

3317-2101

 ปฏิบัติรวมวงเล็ก

3317-2103

 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 5

3000-2001

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

3317-0002

 ปฏิบัติเปียโน

3000-1205

 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3000-1101

 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

3000-1401

 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

3000-1503

 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3317-2002

 การประสานเสียง 4 แนว

3317-2102

 ปฏิบัติรวมวงใหญ่

3317-2104

 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 6

3000-2002

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

 ปวส.ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน

3317-2001

 สื่อประสม

3317-2003

 การผลิตงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์

3317-2004

 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานดนตรี

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

3000-1204

 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3000-1312

 การจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3300-1004

 ธุรกิจดนตรี

3300-1005

 ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์

3001-2001

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3317-2007

 การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ดนตรี

3317-8501

 โครงการ

3317-9004

 การขับร้องพื้นฐาน

3000-2003

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

 ปวส.ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

3000-1203

 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

3001-1001

 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

3317-2005

 การตัดต่อและผสมเสียง

3317-2006

 การจัดระบบเสียงสำหรับการแสดงดนตรี

3317-8001

 ฝึกงาน

3317-9006

 การจัดแสดงดนตรี

3000-2004

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4