หน้าแรก > Highlight > ห้องเรียน Online

ห้องเรียน Online

ซ่อมเสริม

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

สาขาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาการตลาด

วิชาภาษาไทย

วิชาการพูดในงานอาชีพ

วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน

วิชาสังคม

วิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน

วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

วิชาศิลปวัฒนธรรมไทย

วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

อาเซียน-วัฒนธรรมอาเซียน

วิชามนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิชาวิทยาศาสตร์

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาช่างอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม

วิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ

กลุ่ม line ติดต่อ การเรียน Summer รายวิชาคอมพิวเตอร์ แผนก ITM

แผนก ITM จะให้นักศึกษาทำดังนี้ 
1. Add line Group เรียน summer แผนก ITM

2. กรอกข้อมูลที่ link Click

หากมีข้อสงสัยให้ถามเข้ามาที่ กลุ่ม line หรือ โทรที่เบอร์ 0624789888 อ.พลอยมณี 
 
 
 
 

Line Group เรียน summer แผนก ITM

เรียนภาคฤดูร้อน

วิทยาศาสตร์​เพื่องานเครื่องกลและการผลิต สย.1/4และสย.1/5

รอบสมทบ(วันอาทิตย์)

วิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม ปวส. 1/26

วิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร ปวส.1/8 และ 1/9

วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร

วิชาพฤติกรรมผู้บริโภค ปวส. 1/35

วิชาพฤติกรรมผู้บริโภค

วิชาการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน ปวส. 1/15

วิชาการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาโครงงานภาษาอังกฤษ สย.1/40 Ajarn Siripon

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน Ajarn Yaowapha

วิชาภาษาอังกฤษเสริม สย.1/26 AJarn Marc

วิชาภาษาอังกฤษเสริม สต.1/34 Ajarn Chagie

วิชาภาษาอังกฤษเสริม สต.1/35 Ajarn Chagie

วิชาภาษาอังกฤษเสริม สย.1/40 AJarn Marc