อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

ประวัติผู้ก่อตั้งสถาบัน อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

 

ประวัติส่วนตัว

อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2480 ณ อำเภอป้อมปราบฯ ประวัติการศึกษา

เริ่มต้นการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพมหานคร จนจบชั้นเตรียมอุดมศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านมีความสนใจทางด้านช่างจึงได้ไปศึกษาและดูงานที่ประเทศเยอรมนี ได้รับอนุปริญญาวิศวกรรมเครื่องยนต์และ Certificate in Mechanics and Service Personal จากมหาวิทยาลัย Wolfsburg และได้รับ Certificate in Technical and Service Training จากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นไปดูงานและเข้ารับการอบรมทางวิศวกรรมเครื่องกลจากประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา จากความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาได้นำมาสร้างคุณประโยชน์ในทางการศึกษาอย่างมาก จึงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ประวัติการทำงาน

ทางด้านการศึกษา

เป็นผู้ก่อตั้งและผู้จัดการโรงเรียนสอนขับรถยนต์มงคลเซอร์วิส เมื่อพ.ศ. 2497 และเป็นผู้ก่อตั้ง ผู้จัดการและอาจารย์ใหญ่โรงเรียนช่างกลสยาม เมื่อพ.ศ.2508 (ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม เมื่อพ.ศ. 2524) นับว่าเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประเภทช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2516 ได้เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคนิคสยาม (ต่อมาเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม เมื่อพ.ศ. 2529 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อพ.ศ. 2532) นอกจากนั้น ยังเป็นกรรมการบริหารสมาคมครูโรงเรียนราษฎร์และสมาคมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยด้วย

 

ทางด้านสังคม

อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ได้เสียสละและจัดสรรเวลาเข้าช่วยเหลือสังคมหลายด้าน อาทิเช่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิส่งเสริมการรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานครและสภากาชาดไทย เป็นต้น ทางด้านกิจกรรม เป็นผู้ก่อตั้งกองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนช่างกลสยามขึ้นเพื่อบริการสังคม และตัวท่านเองเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือถึงระดับผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C) ในที่สุดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือแห่งชาติ นอกจากจะช่วยงานทางด้านกิจกรรมของสภาลูกเสือแห่งชาติแล้ว ท่านได้สละเวลาเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์ เขตดุสิตและเป็นประธานฝ่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนของไลออนส์สากลภาค 310B

จากภารกิจของอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ที่ได้ประกอบมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา การช่วยเหลือสังคม ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลต่างๆ ของทางราชการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนในที่สุดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลหาที่สุดมิได้

 

มรณกรรม

ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ถึงแก่กรรมด้วยโรคเส้นโลหิตหัวใจตีบตัน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2521