เรียน ปวส. รอบวันอาทิตย์ และทวิภาคี

หลักสูตร ปวส. รอบวันอาทิตย์ และทวิภาคี

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  จบการศึกษาระดับ ปวช. / ม.6 หรือเทียบเท่า
 • เอกสารการสมัคร
  -ใบรับรองการจบการศึกษา
  -บัตรประจําตัวประชาชน
  -สําเนาทะเบียนบ้าน
 • -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สาขาที่เปิดสอนและค่าเทอม
  – สาขาเทคนิคยานยนต์
  – สาขาไฟฟ้ากำลัง(อิเล็กทรอนิกส์)
  – สาขาการบัญชี
  – สาขาการตลาดดิจิทัล
  – สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(โมบายแอปพลิเคชั่น)
  – สาขาดิจิทัลกราฟิก
  • กําหนดการรับสมัคร
   – วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
   – สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) อาคาร 12 ชั้น 3
   – สมัครเรียนได้ทุกวัน(ยกเว้นอาทิตย์) เวลา 07.45-15.45 น.
 • การชําระค่าธรรมเนียมการเรียน
  – ชําระแรกเข้า 3,200 บาท ส่วนที่เหลือ ผ่อนชําระได้ 3 งวด
 • การกู้กองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ. และ กยศ.)
  – ยื่นเรื่องขอกู้ในวันสมัครเรียน ทางวิทยาลัยจะหักจํานวนเงินที่ขอกู้ได้ ชําระเฉพาะส่วนต่างเท่านั้น
 • เรียนสะสมหน่วยกิต (ทุกสาขา ยกเว้นสาขาบัญชี)
  เริ่มเรียน
  – 1 พฤศจิกายน 2563
  – 27 ธันวาคม 2563
  – 14 กุมภาพันธ์ 2564
  – 4 เมษายน 2564

HIGHLIGHT

ทุนนวัตรกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)
16 มีนาคม 2021By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป
5 มีนาคม 2021By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป
30 มกราคม 2021By

NEWS UPDATED

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
4 กุมภาพันธ์ 2021By
เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ
21 มกราคม 2021By
เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !