แผนกบัญชีและการเงิน ร่วมกับแผนก ITM

📢 แผนกบัญชีและการเงิน ร่วมกับแผนก ITM
จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ Microsoft Office สำหรับงานด้านบัญชี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานโปรแกรมเพิ่มมากขึ้น โดยมีบุคลากรจากแผนกบัญชีและการเงินเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
และมีอาจารย์ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตอล คือ
– อาจารย์อรทัย แซ่เอ้า
– อาจารย์พลอยมณี เสริฐกระโทก
รับหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้อีกด้วย
📢 อบรม ณ วันที่ 14 มิถุยายน 2562 เวลา 08.30 -15.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก 120404