วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technological College(สยามเทค Siamtech) เป็นสถานศึกษาเอกชนด้านอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยโดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2507 โดยใช้ชื่อในขณะนั้นว่า “โรงเรียนช่างกลสยาม” มี ฯพณฯ ท่าน ม.ล.ปิ่น มาลากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นได้ประทานเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนช่างกลสยาม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2508 มีตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน คือ แผนที่ประเทศไทยล้อมรอบไปด้วยฟันเฟือง ซึ่งสื่อให้เห็นถึง ความมุ่งมั่นและตั้งใจของโรงเรียนที่จะผลิตนักเรียน นักศึกษาทางด้านช่างอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และใช้สีเลือดหมู เป็นตัวแทนแห่งความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว มั่นคง และเข้มข้นในด้านการจัดการหลักสูตรแลการจัดการเรียนการสอน Continue reading…

02
ธ.ค.
05
ธ.ค.
16
ธ.ค.
SIAMTECH GAMES 2017
12:00 am - 11:59 pm
24
หลักสูตร
421
บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ
842
สถานประกอบการ
100153
ผู้สำเร็จการศึกษา

รอบรั้วสยามเทค

Congratulations

to Fresh Graduates

1,118

หลักสูตรแนะนำ

Success you can touch. ความสำเร็จที่คุณสัมผัสได้

siamtech
ธันวาคม 18, 2016

Digital Business

เรียนปวช. ปวส. แบบ DWiL Model เรียนไปด้วย รวยไปด้วย

if you don’t give up you still have a chance

เมื่อคลื่นดิจิตอลได้เปลี่ยนโลกเปลี่ยน วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์คน  โมเดลของทุกธุรกิจต้องอิงอยู่กับพื้นฐานของดิจิตอลมากยิ่งขึ้น เกิดเป็น Digital Economy ส่งผลให้แรงงานดิจิตอลเป็นแรงงานหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรหรือธุรกิจ  สอดรับกับภาครัฐที่มีนโยบาย ‘ไทยแลนด์ 4.0’ ที่ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อรองรับการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีดิจิตอลเข้าด้วยกัน หรือที่เรียกว่า S-M-I-C (Social–Mobile–Cloud–Information) บอกเลยว่ายุคนี้แรงงานไอทีขาดแคลนหนัก…

Coming Soon…

New academic year 2018.

CAMPUS TOUR

siamtech
ธันวาคม 20, 2016

STC Thai

siamtech
ธันวาคม 20, 2016

50ปีแห่งความเชื่อมั่น