วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technological College(สยามเทค Siamtech) เป็นสถานศึกษาเอกชนด้านอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยโดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2507 โดยใช้ชื่อในขณะนั้นว่า “โรงเรียนช่างกลสยาม” มี ฯพณฯ ท่าน ม.ล.ปิ่น มาลากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นได้ประทานเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนช่างกลสยาม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2508 มีตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน คือ แผนที่ประเทศไทยล้อมรอบไปด้วยฟันเฟือง ซึ่งสื่อให้เห็นถึง ความมุ่งมั่นและตั้งใจของโรงเรียนที่จะผลิตนักเรียน นักศึกษาทางด้านช่างอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และใช้สีเลือดหมู เป็นตัวแทนแห่งความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว มั่นคง และเข้มข้นในด้านการจัดการหลักสูตรแลการจัดการเรียนการสอน Continue reading…

02
ธ.ค.
16
ธ.ค.
SIAMTECH GAMES 2017
12:00 am - 11:59 pm
24
หลักสูตร
421
บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ
842
สถานประกอบการ
100153
ผู้สำเร็จการศึกษา

รอบรั้วสยามเทค

Congratulations

to Fresh Graduates

1,118

เรียนปวช. ปวส. แบบ DWiL Model เรียนไปด้วย รวยไปด้วย

if you don’t give up you still have a chance

เมื่อคลื่นดิจิตอลได้เปลี่ยนโลกเปลี่ยน วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์คน  โมเดลของทุกธุรกิจต้องอิงอยู่กับพื้นฐานของดิจิตอลมากยิ่งขึ้น เกิดเป็น Digital Economy ส่งผลให้แรงงานดิจิตอลเป็นแรงงานหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรหรือธุรกิจ  สอดรับกับภาครัฐที่มีนโยบาย ‘ไทยแลนด์ 4.0’ ที่ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อรองรับการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีดิจิตอลเข้าด้วยกัน หรือที่เรียกว่า S-M-I-C (Social–Mobile–Cloud–Information) บอกเลยว่ายุคนี้แรงงานไอทีขาดแคลนหนัก…

Coming Soon…

New academic year 2018.

CAMPUS TOUR

siamtech
ธันวาคม 20, 2016

STC Thai

siamtech
ธันวาคม 20, 2016

50ปีแห่งความเชื่อมั่น