นักศึกษาและบุคลากร ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

Siam Technological College (SiamTech)

ตารางตรวจสุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

วันที่ 1 – 3 กันยายน 2563
เวลา 08.30 – 13.30 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) อาคาร 10 ชั้น 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)