Siamtech HSK/HSKK Testing Center

หน้าแรก > Siamtech HSK/HSKK Testing Center

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

HSK ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi แปลว่า การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากล สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ดำเนินการโดย The Office of Chinese Language Council International: HANBAN ของรัฐบาลจีน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนของคนทั่วโลก ผู้ที่ต้องการเรียนต่อประเทศจีนหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน สามารถใช้ผลสอบ HSK เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนและสมัครงานได้  โดยผลสอบมีอายุ 2 ปี

ระดับการสอบข้อเขียนแบ่งออกเป็น 6 ระดับ

HSK ระดับ 1

 • เข้าใจคำศัพท์และประโยคง่ายๆ
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 150 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 40 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 40 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 20 ข้อ และ อ่านเข้าใจ 20 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 120 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 2

 • ใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้บ้าง
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 300 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 700 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 55 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 60 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 35 ข้อ และ อ่านเข้าใจ 25 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 120 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

 

HSK ระดับ 3

 • ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงานได้
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 600 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 900 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 90 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 80 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 40 ข้อ อ่านเข้าใจ 30 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 4

 • สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 105 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 45 ข้อ อ่านเข้าใจ 40 ข้อ และการเขียน 15 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 5

 • ใช้ภาษาจีนในการอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ดูรายการโทรทัศน์ของประเทศจีนเข้าใจ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 1,600 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 125 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 45 ข้อ อ่านเข้าใจ 45 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 6

 • เข้าใจข่าวภาษาจีนในระดับยากทั้งการฟังและอ่าน ใช้ภาษาจีนถ่ายทอดความคิด/ความรู้สึกได้ทั้งการพูดและการเขียน
 • รู้คำศัพท์ประมาณ 5,000 คำ
 • ค่าสมัครสอบ 2,000 บาท
 • ระยะเวลาในการสอบ 140 นาที
 • ข้อสอบมีจำนวน 101 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 50 ข้อ อ่านเข้าใจ 50 ข้อ และการเขียน 1 ข้อ
 • คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

ตารางการสอบ HSK / HSKK 2020

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ประเทศไทย ประจำปี 2020

ตารางการสอบ HSK

เวลาสอบ HSK

หมายเหตุ
1.ผู้สอบควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเตรียมตัวในการสอบ
2.หากผู้สอบมาไม่ทันเวลาเริ่มสอบ ผู้สอบไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ตารางการสอบ HSKK

เวลาสอบ HSKK

หมายเหตุ
1.ผู้สอบควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเตรียมตัวในการสอบ
2.หากผู้สอบมาไม่ทันเวลาเริ่มสอบ ผู้สอบไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

สมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ทุกระดับ

ขั้นตอนการสมัครสอบ HSK
1. เตรียมไฟล์รูปภาพทางการขนาด 2 นิ้ว (ต่ำกว่า 100KB)

 • หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น
 • สกุลไฟล์ JPG, JPEG
 • ฉากหลังสีฟ้าหรือสีขาว
 • ภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใช้หมายเลขประจำตัวประชาชนตั้งเป็นชื่อไฟล์เท่านั้น
 • รูปถ่ายนี้จะปรากฏบนใบคะแนนของผู้สมัคร

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. ชำระค่าสอบ
บัญชีรับโอน : ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เลขที่บัญชี 017-2-42735-8

ค่าสมัครสอบ HSK

 • HSK 1 – 500 บาท
 • HSK 2 – 700 บาท
 • HSK 3 – 900 บาท
 • HSK 4 – 1,200 บาท
 • HSK 5 – 1,600 บาท
 • HSK 6 – 2,000 บาท

*หากต้องการให้จัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์ ต้องชำระค่าจัดส่งผลสอบเพิ่มเติม
60 บาท พร้อมกับค่าสมัครสอบเท่านั้น (หากมีการจัดส่งผลสอบแล้ว แต่เอกสารถูกตีกลับ ทางศูนย์สอบฯ จะไม่ทำการจัดส่งเอกสารอีกครั้งไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

4. กรอกข้อมูลการสมัครสอบ แนบไฟล์รูปภาพ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการโอนเงิน ที่นี่
*โปรดตรวจสอบจำนวนที่นั่งสอบและรอบการสอบทุกครั้งก่อนการชำระค่าสอบ ทางศูนย์สอบฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสอบทุกกรณี

5. วันสอบ
ต้องเตรียมบัตรประชาชน และ บัตรประจำตัวสอบ มาให้พร้อม เพื่อเป็นหลักฐานเข้าห้องสอบ และควรมาถึงศูนย์สอบฯก่อนเวลาสอบ 30 นาที (บัตรประจำตัวสอบ ทางศูนย์สอบฯ จะส่งให้ทาง E-Mail ก่อนวันสอบอย่างน้อย 5 วัน )

6. วันประกาศผลสอบ 15 วันหลังจากวันสอบ
โดยสามารถตรวจสอบคะแนนทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://www.chinesetest.cn

7. ใบคะแนนสอบ
จะถูกจัดส่งมาจากศูนย์สอบหลัก ณ ปักกิ่ง ประเทศจีน หลังจากประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ตแล้ว 30 วัน เมื่อศูนย์สอบฯได้รับใบคะแนนสอบ เรียบร้อย จะจัดส่งให้แก่ผู้สอบภายใน 7 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-864-0358 ต่อ 2075
หรือที่ Facebook : Office of International Affairs, Siamtech

สมัครสอบวัดระดับความสามารถด้านการพูดภาษาจีน HSKK

ขั้นตอนการสมัครสอบ HSKK
1. เตรียมไฟล์รูปภาพทางการขนาด 2 นิ้ว (ต่ำกว่า 100KB)

 • หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น
 • สกุลไฟล์ JPG, JPEG
 • ฉากหลังสีฟ้าหรือสีขาว
 • ภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใช้หมายเลขประจำตัวประชาชนตั้งเป็นชื่อไฟล์เท่านั้น
 • รูปถ่ายนี้จะปรากฏบนใบคะแนนของผู้สมัคร

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. ชำระค่าสอบ
บัญชีรับโอน : ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เลขที่บัญชี 017-2-42735-8

ค่าสมัครสอบ HSKK

 • ระดับต้น 500 บาท
 • ระดับกลาง 700 บาท
 • ระดับสูง 800 บาท

*หากต้องการให้จัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์ ต้องชำระค่าจัดส่งผลสอบเพิ่มเติม
60 บาท พร้อมกับค่าสมัครสอบเท่านั้น (หากมีการจัดส่งผลสอบแล้ว แต่เอกสารถูกตีกลับ ทางศูนย์สอบฯจะไม่ทำการจัดส่งเอกสารอีกครั้งไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

4. กรอกข้อมูลการสมัครสอบ แนบไฟล์รูปภาพ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการโอนเงิน ที่นี่
*โปรดตรวจสอบจำนวนที่นั่งสอบและรอบการสอบทุกครั้งก่อนการชำระค่าสอบ ทางศูนย์สอบฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสอบทุกกรณี

5. วันสอบ ต้องเตรียมบัตรประชาชน และ บัตรประจำตัวสอบ มาให้พร้อม เพื่อเป็นหลักฐานเข้าห้องสอบ และควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที
(บัตรประจำตัวสอบ ทางศูนย์สอบจะส่งให้ทาง E-Mail ก่อนวันสอบอย่างน้อย 5 วัน )

6. วันประกาศผลสอบ 15 วันหลังจากวันสอบ
โดยสามารถตรวจสอบคะแนนทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://www.chinesetest.cn

7. ใบคะแนนสอบ
จะถูกจัดส่งมาจากศูนย์สอบหลัก ณ ปักกิ่ง ประเทศจีน หลังจากประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ตแล้ว 30 วัน เมื่อศูนย์สอบสยามเทคได้รับใบคะแนนสอบ เรียบร้อย จะจัดส่งให้แก่ผู้สอบภายใน 7 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-864-0358 ต่อ 2075
หรือที่ Facebook : Office of International Affairs, Siamtech

ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK/HSKK) สยามเทค

การประกาศผลคะแนน

ผลสอบ HSK เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban) หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบ และรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ

1. เข้าเว็บไซต์ http://www.chinesetest.cn

2. ช่อง 准考证号 พิมพ์รหัสประจำตัวสอบขึ้นต้นด้วย H … ตามด้วยเลข 18 หลัก

3. ช่อง 姓名 พิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่ไม่ต้องมีคำนำหน้า เช่นนายหรือนางสาว)

4. ช่อง 验证号 พิมพ์รหัส 4 หลัก (ตามที่ปรากฎด้านขวา)

เมื่อกรอกข้อมูลครบทั้ง 3 ช่องแล้ว ให้คลิก 查询 เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบคะแนน

 • ถ้ามีการประกาศคะแนนสอบแล้ว จะมีคะแนนของผู้สมัครสอบปรากฎให้เห็น
 • หากไม่ปรากฏข้อมูล แสดงว่ายังไม่ประกาศคะแนนสอบ กรุณาเข้าตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง

ทดลองสอบ HSK ทุกระดับ

ศูนย์สอบสยามเทค นำการทดลองสอบ HSK ให้ผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาจีน สามารถทำการทดลองสอบได้ง่ายๆด้วยตัวเอง โดยจะรวมข้อสอบ HSK ของปีที่ผ่านมาทั้งหมด สอบด้วยระบบจำลองการสอบ มีระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติ สอบเสร็จรู้ผลทันที โดยศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) สนใจทดลองสอบ HSK ทุกระดับก่อนลงสนามจริงได้ที่นี่