กำหนดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

Siam Technological College (SiamTech)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

กำหนดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2563 และวันที่ 12 กรกฏาคม 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 12 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

โดยแบ่งออกเป็นรอบเช้า และรอบบ่าย

นักศึกษาสามารถตรวจสอบวันและเวลาในการปฐมนิเทศ