เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ยากจน เรียนฟรี

Siam Technological College (SiamTech)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) มอบทุนการศึกษา

สยามเทคเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส.  ปีการศึกษา 2564
ผ่านระบบ Online และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ

🎉🎉🎉ข่าวดี: #ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ !!!
#เรียนดี #เรียนฟรี #มีเงินครองชีพทุกเดือนระหว่างเรียน #มีงานทำปีสุดท้ายและหลังเรียนจบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ประกาศรับ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่3 ประจำปีการศึกษา 2564 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
จำนวนทุน 45 ทุน
#สิทธิ์ประโยชน์
1. ได้รับทุนการศึกษาจนจบหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และ ไม่มีข้อผูกมัดใช้ทุน
2. ได้รับค่าครองชีพ 6,500-7,500 บาท ทุกเดือนระหว่างเรียนจนจบการศึกษา
📍ทุนประเภท 5 ปี (มูลค่า 656,000 บาท)(ปวช.ต่อเนื่อง ปวส.)
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ม.3) ในปีการศึกษา2563(ไม่ค้างปี)
💜สาขาช่างยนต์: ยานยนต์สมัยใหม่, Internet of Things, เตรียมทวิภาคี และ ทวิภาคีกับสถานประกอบการเครือข่ายแนวหน้าของโลก, ได้รับประกาศนียบัตรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)
💜สาขาเมคคาทรอนิกส์: หุ่นยนต์, สมองกลฝังตัว, โปรแกรมมิ่ง, Internet of Things, ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ, AI (ปัญญาประดิษฐ์), เตรียมทวิภาคี และ ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ, สมาชิกภาพ I am Digital Studio Lab & co-learning space, สิทธิ์ร่วม workshop และ รับประกาศนียบัตรที่ยอมรับสากล โดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Depa)
📍ทุนประเภท 2 ปี(ปวส.) (มูลค่า 297,600บาท)
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ม.6) , ปวช. หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา2563(ไม่ค้างปี)
💜สาขาดิจิทัลกราฟิก:การสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียในยุคดิจิทัล ,ออกแบบโมเดล 3D, ฝึกอบรมปฏิบัติจริงในงานด้าน Production House กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ,สมาชิกภาพ I am Digital Studio Lab & co-learning space, สิทธิ์ร่วม workshop และ รับประกาศนียบัตรที่ยอมรับสากล โดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Depa)
#คุณสมบัติ
1.เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
2.มีฐานะยากจน ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 3,000บาทต่อเดือน
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์และวิชาชีพสัมพันธ์ อาคาร10ชั้น2 โทร. 028640358 ต่อ 2018

ลิ้งค์กรอกข้อมูล เพื่อลงทะเบียนขอรับทุน
https://forms.gle/zgTXuGywo1MVyGLC8

สอบถามรายละเอียด

090-0178538 อาจารย์เหมินญช์

HIGHLIGHT

SiamTech Dek 64 สมัครเรียน รอบวันอาทิตย์ ได้แล้วตั้งบัดนี้ – 31 พ.ค. 64
6 พฤษภาคม 2021By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้วตั้งบัดนี้ – 31 พ.ค. 64
6 พฤษภาคม 2021By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป
5 มีนาคม 2021By

NEWS UPDATED

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน กสศ. รุ่นที่ 3
30 เมษายน 2021By
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
4 กุมภาพันธ์ 2021By
เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ
21 มกราคม 2021By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !