การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด

ปีการศึกษา 2563

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละรายวิชา

  1. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  (แข่งขันประเภทรายบุคคล)
  2. ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบี้องต้น  (ปวช.)  (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 2 คนต่อวิทยาลัยฯ)                  
  3. ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์  (ปวช.) (รับสมัครจำนวน 1 คนต่อวิทยาลัยฯ)
  4. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.) (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 2 คนต่อวิทยาลัยฯ)
  5. ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 (ปวส.) (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 2 คนต่อวิทยาลัยฯ)
  6. ประเภทวิชาพิมพ์ดีด (แข่งขันประเภทรายบุคคล)
  7. ทักษะการพิมพ์ดีดไทยเบี้องต้น (ปวช.) (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 5 คนต่อวิทยาลัยฯ)
  8. ทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษเบี้องต้น (ปวช.) (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 5 คนต่อวิทยาลัยฯ)
  9. ทักษะการพิมพ์ดีดไทยเบี้องต้น (ปวส.) (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 5 คนต่อวิทยาลัยฯ)
  10. ทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษเบี้องต้น (ปวส.) (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 5 คนต่อวิทยาลัยฯ)

HIGHLIGHT

SiamTech Dek 64 สมัครเรียน รอบวันอาทิตย์ ได้แล้วตั้งบัดนี้ – 31 พ.ค. 64
6 พฤษภาคม 2021By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้วตั้งบัดนี้ – 31 พ.ค. 64
6 พฤษภาคม 2021By
ทุนนวัตรกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)
16 มีนาคม 2021By

NEWS UPDATED

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน กสศ. รุ่นที่ 3
30 เมษายน 2021By
เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ
21 มกราคม 2021By
เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !