การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด

ปีการศึกษา 2563

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละรายวิชา

  1. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  (แข่งขันประเภทรายบุคคล)
  2. ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบี้องต้น  (ปวช.)  (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 2 คนต่อวิทยาลัยฯ)                  
  3. ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์  (ปวช.) (รับสมัครจำนวน 1 คนต่อวิทยาลัยฯ)
  4. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.) (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 2 คนต่อวิทยาลัยฯ)
  5. ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 (ปวส.) (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 2 คนต่อวิทยาลัยฯ)
  6. ประเภทวิชาพิมพ์ดีด (แข่งขันประเภทรายบุคคล)
  7. ทักษะการพิมพ์ดีดไทยเบี้องต้น (ปวช.) (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 5 คนต่อวิทยาลัยฯ)
  8. ทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษเบี้องต้น (ปวช.) (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 5 คนต่อวิทยาลัยฯ)
  9. ทักษะการพิมพ์ดีดไทยเบี้องต้น (ปวส.) (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 5 คนต่อวิทยาลัยฯ)
  10. ทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษเบี้องต้น (ปวส.) (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 5 คนต่อวิทยาลัยฯ)