ค่าธรรมเนียมการเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) รอบปกติ (เช้า) คลิก

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) รอบสมทบ(วันอาทิตย์ และทวิภาคี) คลิก