นักศึกษากองทุน กสศ. สยามเทค จัดกิจกรรมค่ายอาสา ปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน

Siam Technological College (SiamTech)

เปิดรับบริจาคสิ่งของสิ่งจำเป็น นักศึกษากองทุน กสศ. สยามเทค จัดกิจกรรมค่ายอาสา

นักศึกษากองทุน กสศ. สยามเทค จัดกิจกรรมค่ายอาสา ปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน
เปิดรับบริจาคสิ่งของสิ่งจำเป็น อาทิ เช่น อุปกรณ์การเรียน หนังสือระดับปฐมศึกษา เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา ยาสามัญประจำบ้านที่ไม่หมดอายุ และอื่นๆ
โดยเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563
บริจาคสิ่งของได้ที่
1. แผนกกิจกรรมและชมรม ชั้น 3 อาคาร 12
2. แผนก ITM ชั้น 4 อาคาร 12
3. แผนกการโรงแรม ชั้น 14 อาคาร 12
สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนวัดสารภี จังหวัดสระบุรี
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563