หน้าแรก > ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมการเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) | อ่านรายละเอียดกองทุนกู้ยืม คลิก

Material Design for Bootstrap
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม
การเรียน/ภาค
ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมประมาณการ
ค่าใช้ทั้งหมด/ภาค
กยศ. กรอ.
ช่างอุตสาหกรรม
1. ช่างยนต์ 2,895 16,405 19,300
2. ช่างยนต์(ไทย-เยอรมัน) 2,895 19,805 22,700
3. ช่างไฟฟ้ากำลัง(เสริมอิเล็กทรอนิกส์) 2,895 16,705 19,600
4. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 2,895 19,805 22,700
พาณิชยกรรม
1. การบัญชี 2,584 13,116 15,700
2. การตลาดดิจิทัล 2,584 13,316 15,900
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล 2,584 13,616 16,200
ศิลปกรรม
1. คอมพิวเตอร์กราฟิก(กราฟิกอาร์ต) 2,395 14,705 17,100
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. การโรงแรม 2,584 13,416 16,000

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) รอบปกติ (เช้า) | อ่านรายละเอียดกองทุนกู้ยืม คลิก

Material Design for Bootstrap
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม
การเรียน/ภาค
ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมประมาณการ
ค่าใช้ทั้งหมด/ภาค
กยศ. กรอ.
อุตสาหกรรม
1. ยานยนต์สมัยใหม่ 16,000 14,000 32,400
2. เทคนิคยานยนต์สมัยใหม่(ทวิภาคี) 16,000 16,400 29,000
3. ยานยนต์สมัยใหม่(เสริมระบบรถไฟความเร็วสูง) 16,000 17,000 33,000
4. ไฟฟ้ากำลัง(เสริมอิเล็กทรอนิกส์) 16,000 15,000 31,000
5. ไฟฟ้ากำลัง(เสริมระบบรถไฟความเร็วสูง) 16,000 17,500 33,500
6. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 16,000 16,000 32,000
7. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 16,000 14,300 30,300
บริหารธรุกิจ
1. การบัญชี 12,000 14,500 26,500
2. การตลาดดิจิทัล 12,000 14,500 26,500
3. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(โมบายแอปพลิเคชั่น) 12,000 18,000 30,000
ศิลปกรรม
1. ดิจิทัลกราฟิก 12,000 18,900 30,900
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. การโรงแรม(ออกแบบและการตกแต่งอาหาร) 12,000 18,100 30,100

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) รอบสมทบ(วันอาทิตย์ และทวิภาคี) | อ่านรายละเอียดกองทุนกู้ยืม คลิก

Material Design for Bootstrap
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม
การเรียน/ภาค
ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมประมาณการ
ค่าใช้ทั้งหมด/ภาค
กยศ. กรอ.
ช่างอุตสาหกรรม
1. ยานยนต์สมัยใหม่ 13,800 4,600 18,400
2. ยานยนต์สมัยใหม่ (ทวิภาคี) 13,800 4,600 18,400
4. ไฟฟ้ากำลัง 13,800 4,400 18,200
5. ไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี) 13,800 4,500 18,300
6. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 13,800 4,200 18,000
บริหารธรุกิจ
1. การบัญชี 10,800 4,700 15,500
2. การตลาดดิจิทัล 10,800 4,600 15,400
3. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(โมบายแอปพลิเคชั่น) 10,800 4,500 15,300
ศิลปกรรม
1. ดิจิทัลกราฟิก 10,800 3,800 14,600