หน้าแรก > ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมการเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) | อ่านรายละเอียดกองทุนกู้ยืม คลิก

Material Design for Bootstrap
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม
การเรียน/ภาค
ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมประมาณการ
ค่าใช้ทั้งหมด/ภาค
กยศ. กรอ.
ช่างอุตสาหกรรม
1. ช่างยนต์ 11,395 9,650 21,045
2. ช่างยนต์(ไทย-เยอรมัน) 14,395 10,191 24,586
3. ช่างไฟฟ้ากำลัง 11,395 9,964 21,359
4. เมคคาทรอนิกส์ 11,395 10,061 21,456
พาณิชยกรรม
1. การบัญชี 7,984 9,401 17,385
2. การตลาด 7,984 9,560 17,544
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8,484 9,400 17,884
ศิลปกรรม
1. คอมพิวเตอร์กราฟิก(กราฟิกอาร์ต) 9,295 8,968 18,263
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. การโรงแรม 8,484 9,404 17,888

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) รอบปกติ (เช้า) | อ่านรายละเอียดกองทุนกู้ยืม คลิก

Material Design for Bootstrap
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม
การเรียน/ภาค
ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมประมาณการ
ค่าใช้ทั้งหมด/ภาค
กยศ. กรอ.
อุตสาหกรรม
1. เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 16,000 15,989 31,989
2. เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 16,000 13,939 29,939
3. ไฟฟ้ากำลัง(เสริมเมคคาทรอนิกส์) 16,000 18,000 34,000
4. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 16,000 15,468 31,468
บริหารธรุกิจ
1. การบัญชี 12,000 17,159 29,159
2. การตลาด 12,000 17,321 29,321
3. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 12,000 18,650 30,650
ศิลปกรรม
1. ดิจิทัลกราฟิก 12,000 21,823 33,823
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. การโรงแรม(ออกแบบและการตกแต่งอาหาร) 12,000 19,454 31,454

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) รอบสมทบ(วันอาทิตย์ และทวิภาคี) | อ่านรายละเอียดกองทุนกู้ยืม คลิก

Material Design for Bootstrap
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม
การเรียน/ภาค
ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมประมาณการ
ค่าใช้ทั้งหมด/ภาค
กยศ. กรอ.
ช่างอุตสาหกรรม
1. เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 13,800 5,377 19,177
2. เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 13,800 5,092 18,892
3. ไฟฟ้ากำลัง(ทวิภาคี) 13,800 4,881 18,681
4. ไฟฟ้ากำลัง 13,800 4,885 18,685
5. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 13,800 4,932 18,732
บริหารธรุกิจ
1. การบัญชี 10,800 5,254 16,054
2. การตลาดดิจิทัล 10,800 5,169 15,969
3. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 10,800 4,933 15,733
ศิลปกรรม
1. ดิจิทัลกราฟิก(ทวิภาคี) 10,800 4,219 15,019