หน้าแรก > ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมการเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) | อ่านรายละเอียดกองทุนกู้ยืม คลิก

Material Design for Bootstrap
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม
การเรียน/ภาค
ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมประมาณการ
ค่าใช้ทั้งหมด/ภาค
กยศ. กรอ.
อุตสาหกรรม
1. ช่างยนต์ 2,895 15,805 18,921
2. ช่างยนต์ (เตรียมทวิภาคีไทย-เยอรมัน) 2,895 19,566 22,431
3. ช่างไฟฟ้ากำลัง (Internet of Things) 2,895 16,437 19,332
4. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (หุ่นยนต์และสมองกล) 2,895 16,437 19,332
5. เมคคาทรอนิกส์ 2,895 19,487 22,382
พาณิชยกรรม
1. การบัญชี 2,584 12,803 15,387
2. การตลาด (Online Marketing) 2,584 12,894 15,478
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สารสนเทศ) 2,584 13,255 15,839
ศิลปกรรม
1. คอมพิวเตอร์กราฟิก(การออกแบบ) 2,395 14,377 16,772
อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
1. การดนตรี(ดนตรีและการแสดง) 2,395 47,094 49,489
อุตสาหกรรมท่องเทียว
1. การโรงแรม 2,584 13,271 15,855
2. การท่องเที่ยว 2,584 13,351 15,935

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) รอบปกติ (เช้า) | อ่านรายละเอียดกองทุนกู้ยืม คลิก

Material Design for Bootstrap
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม
การเรียน/ภาค
ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมประมาณการ
ค่าใช้ทั้งหมด/ภาค
กยศ. กรอ.
อุตสาหกรรม
1. เทคนิคยานยนต์ (รถไฟฟ้า) 16,000 13,722 29,722
2. เทคนิคยานยนต์ (รถไฟฟ้าและรถไฟฟ้า ความเร็วสูง) 16,000 16,752 32,752
3. ไฟฟ้าสาขาไฟฟ้ากําลัง (เมคคาทรอนิกส์ และ Internet of Things) 16,000 14,939 30,939
4. ไฟฟ้าสาขาไฟฟ้ากําลัง (รถไฟความเร็วสูง เมคคาทรอนิกส์และ Internet of Things) 16,000 17,519 33,519
5. อิเล็กทรอนิกส์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม (เมคคาทรอนิกส์ ,หุ่นยนต์ สมองกล) 16,000 13,500 29,500
6. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 16,000 13,601 29,601
บริหารธรุกิจ
1. การบัญชี 12,000 14,500 26,500
2. การตลาด (Online Marketing) 12,000 14,096 26,096
3. คอมพิวเตอรธุรกิจ (การพัฒนา แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน) 12,000 17,590 29,590
ศิลปกรรม
1. คอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานมัลติมีเดีย (สื่อ Online และ Visual Effect) 12,000 18,458 30,458
อุตสาหกรรมท่องเทียว
1. การโรงแรม (ศิลปะการประกอบอาหาร: chef) 12,000 18,134 30,134
2. การท่องเที่ยว 12,000 16,003 28,003

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) รอบสมทบ(วันอาทิตย์ และทวิภาคี) | อ่านรายละเอียดกองทุนกู้ยืม คลิก

Material Design for Bootstrap
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าธรรมเนียม
การเรียน/ภาค
ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมประมาณการ
ค่าใช้ทั้งหมด/ภาค
กยศ. กรอ.
อุตสาหกรรม
1. เทคนิคยานยนต์ (รถไฟฟ้า) 13,800 4,520 18,320
2. ไฟฟ้าสาขาไฟฟ้ากำลัง (Internet of Things) 13,800 3,992 17,792
3. อิเล็กทรอนิกส์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม (หุ่นยนต์สมองกล) 13,800 3,929 17,729
บริหารธรุกิจ
1. การบัญชี 10,800 4,463 15,263
2. การตลาด (Online Marketing) 10,800 4,535 15,335
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10,800 4,225 15,025
ศิลปกรรม
1. คอมพิวเตอร์กราฟิก (มัลติมีเดีย + สื่อสิ่งพิมพ์) 10,800 6,299 17,099