หลักสูตร ปวช.

หลักสูตร ปวส.

ค่าเล่าเรียน

ทุนการศึกษา

Highlight

Siam Technological College (Siamtech)

สมรรถนะทั้ง 4 สมรรถนะนี้นำไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ในปัจจุบันนับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนประวัติศาสตร์เมื่อสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติการศึกษาโรงเรียนเอกชน2554 (ฉบับแก้ไข) และประกาศพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 กำหนดให้โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใช้คำนำหน้าว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษา” และ “วิทยาลัยเทคโนโลยี” ได้โรงเรียนเทคโนโลยีสยามจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคลยีสยาม (สยามเทค) ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนจวบจนปัจจุบัน

News Update

SIAMTECH STORY

  • Digital Gen is Now

    ดีป้า ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดตัวศูนย์ I AM Digital เสริมแกร่งดิจิทัล สร้างกำลังคนในระดับอ...
  • เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช

    ว้าว ! นักศึกษาสยามเทค จะได้พบกับมิติใหม่ กับรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และทันสมัย กับโค๊ชแถวหน...
  • Design Thinking @SIAMTECH

    คุณไกรวิน วัฒนะรัตน์ CEO of AHEAD ASIA – “สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และมุมม...