หลักสูตร ปวช.

หลักสูตร ปวส.

ค่าเล่าเรียน

ทุนการศึกษา

Highlight

Siam Technological College (Siamtech)

สมรรถนะทั้ง 4 สมรรถนะนี้นำไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ในปัจจุบันนับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนประวัติศาสตร์เมื่อสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติการศึกษาโรงเรียนเอกชน2554 (ฉบับแก้ไข) และประกาศพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 กำหนดให้โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใช้คำนำหน้าว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษา” และ “วิทยาลัยเทคโนโลยี” ได้โรงเรียนเทคโนโลยีสยามจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคลยีสยาม (สยามเทค) ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนจวบจนปัจจุบัน

News Update

SIAMTECH STORY