สาขาการบัญชี

สาขาบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากรสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงินเพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

จุดเด่น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สาขาบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

  • นักบัญชี
  • พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
  • นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
  • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
  • ผู้ตรวจสอบภายใน
  • นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
  • อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร

บรรยากาศห้องเรียน

ชื่อวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี
Vocational Certificate in Accountancy

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขางาน การบัญชี

โครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด

ค่าเล่าเรียน
ดูรายละเอียด

เอกสารและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียด

กองทุนกู้ยืม
กยศ.| กรอ.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !